Głosowania 2014
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

1. Uchwała Rady Nr LIV/395/14 z dnia 2014-10-29 w sprawie oceny aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo" oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Grajewa. ZA
2. Uchwała Rady Nr LIV/396/14 z dnia 2014-10-29 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. ZA
3. Uchwała Rady Nr LIV/397/14 z dnia 2014-10-29 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014 - 2026. ZA
4. Uchwała Rady Nr LIV/398/14 z dnia 2014-10-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok. ZA
5. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa". PRZECIW

 

1. Uchwała Rady Nr LIII/387/14 z dnia 2014-09-29 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat.  ZA
2. Uchwała Rady Nr LIII/388/14 z dnia 2014-09-29 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. ZA
3. Uchwała Rady Nr LIII/389/14 z dnia 2014-09-29 utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, ustalenia jego numeru i granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. ZA
4. Uchwała Rady Nr LIII/390/14 z dnia 2014-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie. ZA
5. Uchwała Rady Nr LIII/391/14 z dnia 2014-09-29 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza. ZA
6. Uchwała Rady Nr LIII/392/14 z dnia 2014-09-29 w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie. ZA
7. Uchwała Rady Nr LIII/393/14 z dnia 2014-09-29 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027. ZA
8. Uchwała Rady Nr LIII/394/14 z dnia 2014-09-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok. PRZECIW

 

1. Uchwała Rady Nr LII/379/14 z dnia 2014-08-27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
2. Uchwała Rady Nr LII/380/14 z dnia 2014-08-27 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Grajewo na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. ZA
3. Uchwała Rady Nr LII/381/14 z dnia 2014-08-27 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Grajewo. ZA
4. Uchwała Rady Nr LII/382/14 z dnia 2014-08-27 w sprawie zmian w podziale Miasta Grajewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. ZA
5. Uchwała Rady Nr LII/383/14 z dnia 2014-08-27 w sprawie zmian w podziale miasta Grajewo na stałe obwody głosowania. ZA
6. Uchwała Rady Nr LII/384/14 z dnia 2014-08-27 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo oraz nadania jej Statutu. ZA
7. Uchwała Rady Nr LII/385/14 z dnia 2014-08-27 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027. ZA
8. Uchwała Rady Nr LII/385/14 z dnia 2014-08-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok. ZA

 

1. Uchwała Rady Nr L/368/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2013 instytucji kultury, dla których Miasto Grajewo jest organizatorem. ZA
2. Uchwała Rady Nr L/369/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. ZA
3. Uchwała Rady Nr L/370/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. PRZECIW
4. Uchwała Rady Nr L/371/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Grajewo ZA
5. Uchwała Rady Nr L/372/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. ZA
6. Uchwała Rady Nr L/373/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Grajewo. ZA
7. Uchwała Rady Nr L/374/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie przyznania samorządowemu zakładowi budżetowemu miasta Grajewo dotacji z budżetu miasta Grajewo. PRZECIW
8. Uchwała Rady Nr L/375/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027. PRZECIW
9. Uchwała Rady Nr L/376/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok. PRZECIW
10. Uchwała Rady Nr L/377/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu. PRZECIW

 

1. Uchwała Rady Nr XLIX/361/14 z dnia 2014-05-28 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. ZA
2. Uchwała Rady Nr XLIX/362/14 z dnia 2014-05-28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
3. Uchwała Rady Nr XLIX/363/14 z dnia 2014-05-28 w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu w Grajewie przy ulicy Strażackiej. ZA
4. Uchwała Rady Nr XLIX/364/14 z dnia 2014-05-28 w sprawie nadania nazw ulic. ZA
5. Uchwała Rady Nr XLIX/365/14 z dnia 2014-05-28 w sprawie rozszerzenia granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej , Podstrefa Grajewo o tereny Miasta Grajewo. ZA
6. Uchwała Rady Nr XLIX/366/14 z dnia 2014-05-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok. ZA
7. Uchwała Rady Nr XLIX/367/14 z dnia 2014-05-28 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027. ZA

 

1. Uchwała Rady Nr XLVIII/353/14 z dnia 2014-04-29 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. ZA
2. Uchwała Rady Nr XLVIII/354/14 z dnia 2014-04-29 w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Burmistrza Miasta Grajewo - "Wilk Roku". PRZECIW
3. Uchwała Rady Nr XLVIII/355/14 z dnia 2014-04-29 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Grajewie oraz nadania Statutu. ZA
4. Uchwała Rady Nr XLVIII/356/14 z dnia 2014-04-29 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat w Żłobku prowadzonym przez miasto Grajewo. ZA
5. Uchwała Rady Nr XLVIII/357/14 z dnia 2014-04-29 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027. PRZECIW
6. Uchwała Rady Nr XLVIII/358/14 z dnia 2014-04-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok. ZA
7. Uchwała Rady Nr XLVIII/359/14 z dnia 2014-04-29 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027. ZA
8. Uchwała Rady Nr XLVIII/360/14 z dnia 2014-04-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu. ZA

 

1. Uchwała Rady Nr XLVII/340/14 z dnia 2014-03-27 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miasta Grajewo wyrażonego w uchwale Rady Miasta Grajewo Nr XLIV/311/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uznania skargi Pana (...) za bezzasadną. ZA
2. Uchwała Rady Nr XLVII/341/14 z dnia 2014-03-27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
3. Uchwała Rady Nr XLVII/342/14 z dnia 2014-03-27 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, ustalenia jego numeru i granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. ZA
4. Uchwała Rady Nr XLVII/343/14 z dnia 2014-03-27 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Witolda Terleckiego w Grajewie przy ul. Piłsudskiego 30A. ZA
5. Uchwała Rady Nr XLVII/344/14 z dnia 2014-03-27 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta. PRZECIW
6. Uchwała Rady Nr XLVII/345/14 z dnia 2014-03-27 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2014 roku". ZA
7. Uchwała Rady Nr XLVII/346/14 z dnia 2014-03-27 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo. ZA
8. Uchwała Rady Nr XLVII/347/14 z dnia 2014-03-27 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki. ZA
9. Uchwała Rady Nr XLVII/348/14 z dnia 2014-03-27 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. ZA
10. Uchwała Rady Nr XLVII/349/14 z dnia 2014-03-27 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. ZA
11. Uchwała Rady Nr XLVII/350/14 z dnia 2014-03-27 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. PRZECIW
12. Uchwała Rady Nr XLVII/351/14 z dnia 2014-03-27 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027. PRZECIW
13. Uchwała Rady Nr XLVII/352/14 z dnia 2014-03-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok. PRZECIW

 

1. Uchwała Rady Nr XLVI/336/14 z dnia 2014-02-25 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez Pana (...) na działania dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. PRZECIW
2. Uchwała Rady Nr XLVI/337/14 z dnia 2014-02-25 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Grajewo na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. ZA
3. Uchwała Rady Nr XLVI/338/14 z dnia 2014-02-25 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027. ZA
4. Uchwała Rady Nr XLVI/339/14 z dnia 2014-02-25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok. ZA

 

1. Uchwała Rady Nr XLV/322/14 z dnia 2014-01-24 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis. ZA
2. Uchwała Rady Nr XLV/323/14 z dnia 2014-01-24 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo. ZA
3. Uchwała Rady Nr XLV/324/14 z dnia 2014-01-24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
4. Uchwała Rady Nr XLV/325/14 z dnia 2014-01-24 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Grajewo na lata 2014-2017. ZA
5. Uchwała Rady Nr XLV/326/14 z dnia 2014-01-24 w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II”. ZA
6. Uchwała Rady Nr XLV/327/14 z dnia 2014-01-24 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020. ZA
7. Uchwała Rady Nr XLV/328/14 z dnia 2014-01-24 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. ZA
8. Uchwała Rady Nr XLV/329/14 z dnia 2014-01-24 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. ZA
9. Uchwała Rady Nr XLV/330/14 z dnia 2014-01-24 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. ZA
10. Uchwała Rady Nr XLV/331/14 z dnia 2014-01-24 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta na 10 miesięcy 2014 roku. ZA
11. Uchwała Rady Nr XLV/332/14 z dnia 2014-01-24 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta na 10 miesięcy 2014 roku. ZA
12. Uchwała Rady Nr XLV/333/14 z dnia 2014-01-24 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta na 10 miesięcy 2014 roku. ZA
13. Uchwała Rady Nr XLV/334/14 z dnia 2014-01-24 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 10 miesięcy 2014 roku. ZA
14. Uchwała Rady Nr XLV/335/14 z dnia 2014-01-24 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta na 10 miesięcy 2014 roku. ZA