2013 IV-VI
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Radni 19 głosami za i 2 przeciwko (K. Jamrozy i A. Jankowski) udzielili Burmistrzowi Grajewa Adamowi Kiełczewskiemu absolutorium. To był główny punkt dzisiejszej XXVII sesji Rady Miasta Grajewo, w trakcie której rozwiązano Straż Miejską, odrzucono skargę Poseł Julii Pitery oraz uczyniono pierwszy krok w kierunku przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w spółkę prawa handlowego.

Zanim jednak doszło do głosowania nad absolutorium, burmistrz wspierając się prezentacją multimedialną podsumował realizację budżetu za 2012 rok. Na wstępnie powiedział, że był on tworzony z myślą o mieszkańcach i dla mieszkańców Grajewa. Burmistrz najpierw wymienił zrealizowane inwestycje. Niektórzy baczni obserwatorzy spoza rady  zauważyli, że większość miała swój finał w tym roku, bądź jeszcze jest w realizacji. Potem przyszła pora na informację na temat oszczędności. Zaliczono do nich utworzenie zespołów szkół, przetarg na utrzymanie zieleni miejskiej i nową umowę na dostarczenie energii. Podziękowanie, ciepłe słowa i kwiaty od burmistrza oraz owację na stojąco otrzymała skarbnik miasta Edwarda Wiśniewska. Mina Pani Wiśniewskiej przy odbieraniu kwiatów mówiła jednak wszystko - to był dla niej ciężki rok.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

27 VI 2013 r.

(video)

 

Na skróty:

- wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dot. przekształcenia ZWiK w spółkę - część 1 - od min. 6 (za - 10, przeciw - 11)
- pytania i interpelacje radnych - część 1 - od min. 13
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 1 - od min. 24
- informacja Prezesa PUK nt. odbioru śmieci - część 1 - od min. 36
- odpowiedź Komendanta Powiatowego Policji na pytanie ws. usterki sygnalizacji - część 1 - od min. 43
- Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok - część 2 - od min. 12
debata - część 3 - od min. 11
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta - część 3 - od min. 29 (za - 19, przeciw - 2)

- skarga Poseł Julii Pitery - część 4 - od min. 1 (głosowanie nad bezprzedmiotowością uchwały - za - 6, przeciw - 4, wstrzymało się - 11)
- przekształcenie ZWiK w spółkę - uchwała intencyjna - część 5 - od min. 25 (za - 9, przeciw - 8, wstrzymało się - 4)
- rozwiązanie Straży Miejskiej - część 5 - od min. 11 (za - 11, przeciwko - 10)
- Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 6 - od min. 8
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje - część 6 - od min. 6
nowe witacze na rogatkach miasta, sprawa dworca kolejowego w Grajewie, ul. Szpitalna, przyłącza energetyczne na nowej targowicy, dostęp do informacji publicznej, kontrola NIK ws. bezdomnych psów
- wniosek Klubu Radnych Nasze Grajewo o podwyżkę dla Burmistrza Adama Kiełczewskiego - część 7 - od min. 17


Porządek obrad

 

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni rozpatrzą sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Instytucja absolutorium budżetowego jest podstawowym narzędziem rozliczenia personalnej oceny organu wykonującego budżet (czyli Burmistrza Grajewa). Podjęcie przez radę uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium jest równoznaczne z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza.

Co wynika  ze sprawozdania z wykonania budżetu?

Więcej…

 

Część działki, na której zlokalizowany jest budynek po byłym Dziennym Centrum Aktywności (teren byłej jednostki wojskowej, ul. Wojska Polskiego) będzie przeznaczona pod usługi z zielenią towarzyszącą. Reszta wchodziłaby w skład obszaru przeznaczonego pod zieleń parkową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Tak wynika z odpowiedzi na moje pisemne zapytanie w sprawie określenia przeznaczenia działki nr 2031/99 w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa, dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II".

Więcej…

 

Po trzech miesiącach wymiany pism z Urzędem Miasta udało mi się w końcu ustalić, że przy nowym kościele na ul. Piłsudskiego nie zaplanowano przejścia dla pieszych, a zjazd z ulicy na teren kościelny będzie użytkowany okazjonalnie i w ograniczonym zakresie jako dojazd wyłącznie do parkingu zlokalizowanego przed kościołem o wielkości do 8 miejsc parkingowych.

Tak wynika z odpowiedzi jaką Miasto otrzymało od dyrektora białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jerzego Doroszkiewicza. Pismo to efekt mojego zapytania z 25 lutego i wniosku o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi po tym jak otrzymałem od burmistrza Adama Kiełczewskiego informację,  iż Miasto Grajewo nie bierze udziału w procesie inwestycyjnym przedmiotowego obiektu sakralnego, dlatego też nie potrafi udzielić mi odpowiedzi na zadane pytania.

Więcej…

 

Jest kilka gminnych dokumentów, które stanowią dla władz miasta i mieszkańców swego rodzaju mapę drogową. Są ustanawiane na lata, a ich realizacja powinna zapewnić miastu rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturalny. To dokumenty, których ważność jest dłuższa niż jedna kadencja władz samorządowych.

Należą do nich strategie, plany działania, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Tymi dokumentami szczególnie zainteresowani są przedsiębiorcy, którzy oceniają potencjał miasta i wizję jego rozwoju.

Więcej…

 

Na ostatniej sesji Rady Miasta Grajewo miała miejsce bardzo dziwna dyskusja. Dotyczyła ona projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie nad projektem uchwały próbowano nawet zdjąć z porządku obrad. Taki wniosek złożyła radna Elżbieta Antropik.

Ostatecznie radni niewielką większością przyjęli uchwałę, ale zacznijmy od początku. Na początku maja br. media poinformowały, że wniosek na dofinansowanie opracowania dokumentacji remontu budynku Kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Grajewie znalazł uznanie w oczach władz wojewódzkich i uzyskał dotację w wysokości 4 tys. zł. Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniesie 9,5 tys. zł. Na marginesie dodam, że wniosek o dofinansowanie został złożony przez parafię z inicjatywy Społecznego Komitetu Renowacji Grajewskiego Cmentarza Parafialnego (http://www.cmentarz.grajewo.pl).

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

3 VI 2013 r.

(video)

 

Na skróty:


- powitanie Prezesa SM MLEKPOL Edmunda Borawskiego - część 1 - od min. 6
- zwiedzanie gospodarstwa rolnego w Ciemnoszyjach - część 2
- zwiedzanie SM MLEKPOL - część 3
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 4 - od min. 1 (informacja nt. przetargu śmieciowego)
- głosowanie nad uchwałami - część 4 - od min. 18 (dyskusja nt. wsparcia parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w renowacji kaplicy św. Anny - część 4 - od min. 27)
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 4 - od min. 45
- dyskusja nt. przetargu śmieciowego - część 4 - od min. 57
- watahy psów, oświetlenie na ul. Wojska Polskiego - część 5 - od min. 13
- wystąpienie Prezesa SM MLEKPOL Edmunda Borawskiego - część 5 - od min. 23

Porządek obrad

 

Kilka dni temu wystosowałem do burmistrza Grajewa pisemne zapytanie w sprawie określenia przeznaczenia działki nr 2031/99 w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa, dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II".

28 listopada 2012 r. Rada Miasta Grajewo przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa, dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II". W obszarze objętym uchwałą znajduje się działka nr 2031/99 wraz z budynkiem po byłym Dziennym Centrum Aktywności (fotografia).

Więcej…

 

Za tydzień odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Grajewo. Będzie ona miała nietypowy charakter, bo najpierw radni zapoznają się z technologią produkcji mleka w jednym z gospodarstw rolnych, a same obrady będą miały miejsce w Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL.

Pomysł z sesją w MLEKPOLU jest świetny, bo spółdzielnia budując swoją pozycję, buduje także pozytywny wizerunek miasta. Dodatkowo Muzeum Mleka ściślej zwiąże miasto z firmą.

Ze zdziwieniem przyjąłem informację o wycieczce radnych po gospodarstwie rolnym. Rada Miasta Grajewa ani razu nie zajmowała się kwestami rolniczymi, ani rozwojem obszarów miejskich. Z wiadomych przyczyn - nie ma tym zakresie żadnych kompetencji, ani interesu. W tej materii tylko uchwalamy wysokość podatku rolnego. Wycieczka tak, ale nie w ramach ustawowych i statutowych obowiązków.

Więcej…

 

Trzy miesiące temu, podczas wspólnego posiedzenia komisji miejskich, miała miejsce gorąca dyskusja na temat nadania nazw nowym ulicom na terenie byłej jednostki wojskowej.

Jedną z propozycji, której autorem był magistrat, było nadanie ulicy imienia mjra Jana Tabortowskiego pseudonim Bruzda. Nie jest to postać zbyt znana w Grajewie, stąd pewnie zaskoczenie radnych i odsunięcie decyzji na późniejszy termin.

Sam nie kojarzyłem nazwiska majora, mimo że o akcji odbicia Grajewa z rąk komunistów w maju 1945 r. czytałem kiedyś w prasie ogólnopolskiej. Moja i innych radnych niewiedza nie wynika z historycznej ignorancji, ale z faktu, iż o bohaterskiej postawie majora i partyzantów Armii Krajowej Obywatelskiej nikt w Grajewie przez lata nie wspominał. Warto wrócić do tych wydarzeń i zacząć w naszym mieście oficjalnie obchodzić ich rocznicę. Stąd też moja propozycja, aby imieniem majora Tabortowskiego nie nazywać lokalnej ulicy, ale główną alejkę w Parku Central.

Więcej…

 

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Grajewo poprosiłem burmistrza Adama Kiełczewskiego o komentarz na temat wyników oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu żłobkowego. W odpowiedzi burmistrza, podpartej wyjaśnieniami Naczelnik Grażyna Rosińska, padło kilka półprawd.

Na 135 wniosków, które oceniono pod względem merytorycznym pozytywnie, grajewski wniosek znalazł się na 120 miejscu listy rankingowej (na 337 poddanych ocenie). Brak 30 punktów strategicznych (były przyznawane za wcześniejszy udział gminy w programie "Maluch" i wsparcie osób niepełnosprawnych) przyczyniło się zdaniem naczelnik do niezałapania się na dofinansowanie wniosku.

Więcej…

 

W trakcie ostatniej sesji Rady Miasta Grajewo poruszono kilka ważnych tematów. Wśród nich:

- Straż Miejska - pytanie o przyszłość tej jednostki tradycyjnie zadał burmistrzowi radny Krzysztof Jamrozy. W odpowiedzi usłyszeliśmy, również tradycyjnie, że strażnicy nie wykonują należycie swoich obowiązków. Ma na to wskazywać zarówno audyt Komendy Wojewódzkiej, jak i audyt przeprowadzony przez pracownika Urzędu Miasta. Radni mają otrzymać wyniki tych audytów. Dziwne, bo do audytu przeprowadzonego rok temu w Miejskim Domu Kultury, radni nie otrzymali wglądu. Burmistrz ponownie zapowiedział likwidację jednostki i jej odtworzenie.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

25 IV 2013 r.

(video)

 

Na skróty:


- podziękowanie Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Alicji Kryspin, która odeszła na emeryturę - część 1 - od min. 14
- interpelacje i zapytania radnych - część 1 - od min. 15
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 1 - od min. 25
- problematyka przeciwdziałaniu bezrobociu – informacja Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca roku 2012 oraz sytuacji bieżącej - część 2 - od min 1
- podjęcie uchwał - część 3 - od min. 6
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 3 - od min. 40
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część 4 - od min. 1 (realizacja projektu "Rzeka historii", budowa przez Grajewa Rail Baltici, zmiana przedstawiciela Grajewa w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Miast i Gmin "Rzeka historii", sprawa sporu dyrektor - nauczyciel w ZSM nr 2, budowa ul. Przekopka,  - część 5 - od min. 1 - przyszłość Straży Miejskiej, kontrola nielegalnych podłączy do sieci kanalizacyjnej, brak dotacji na utworzenie żłobka, sprzątanie dróg na terenie Grajewa)
- informacja nt. ankiety w przedszkolach dotyczących wydłużenia pracy jednostek i liczby dzieci nieprzyjętych do przedszkoli - część 5 - od min. 32


Porządek obrad

 

Na stronie www.kapitalludzki.gov.pl ogłoszono wyniki konkursu, w którym Grajewo ubiegało się o dotację na adaptację pomieszczeń na żłobek.

Na 135 wniosków, które oceniono pod względem merytorycznym pozytywnie, grajewski wniosek znalazł się na 120 miejscu listy rankingowej. Na dofinansowanie organizacji żłobka może liczyć pierwszych 46 wnioskodawców.

 

Wszyscy radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie programu działań wspierających grajewskie rodziny wielodzietne.

Pod obrady wspólne wszystkich komisji miejskich w poniedziałek trafiły dwa bardzo podobne projekty - jeden zgłoszony przez grupę radnych (inicjatorem był radny Krzysztof Jamrozy) i projekt burmistrza. Aby nie doszło do sytuacji, w której zostaną uchwalone oba projekty, zgłosiłem propozycję wstrzymania się od głosu przy pierwszym głosowaniu. Utarczki przy tej sprawie są niepotrzebne, a i tak wiem, że pomysł Karty Dużej Rodziny przypisze sobie burmistrz, tak jak było to przy uchwale de minimis.

Więcej…

 

Jak podała dwa tygodnie temu Gazeta Współczesna, trasa kolejowa Rail Baltica powstanie do 2020 roku. Jednak co do tego, czy w całości, zdania są już podzielone. Nie ma jednak wątpliwości, że odcinek Białystok-Ełk zostanie zrobiony.

Suwalska posłanka PO Bożena Kamińska powołuje się na rozmowy z Andrzejem Masselem, wiceministrem transportu. Podczas spotkania z posłami z Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego miał on stwierdzić, że o tej inwestycji nie ma już co dyskutować. Decyzje bowiem zapadły.

Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Centrum Realizacji Inwestycji PKP-PLK przyznaje, że prace związane z budową Rail Baltici nabrały niemal oszołamiającego tempa. - Chcemy wszelkie kwestie związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji zakończyć jak najszybciej - mówi. - Po to, by, jeśli będą pieniądze, natychmiast przystępować do inwestycji - informuje Gazeta.

Więcej…

 

Radio Białystok poinformowało: "Koniec problemów grajewskiego kina - już niedługo będą mogły być wyświetlane tam filmy w technologii 3D. Radni znaleźli pieniądze w budżecie na kupno nowego projektora". Nic mi o tym nie wiadomo.

Na lutowej sesji Rady Miasta Grajewo Dyrektor MDK Danuta Klimowicz poinformowała, że nie ma już szans na pozyskanie pieniędzy na zakup projektora z Programu Transgranicznego LT-PL-RU. Z powodu nieporozumień wokół pierwszej odsłony konkursu, grantodawca nie zdecydował się na jego drugą edycję. Tym samym porozumienie z partnerami z Rosji i Litwy póki co okazało się bezcelowe. Więcej informacji na temat programu można znaleźć w wyjaśnieniach dyrektor Klimowicz z 23 lutego 2012 r. udzielonych portalowi e-grajewo (LINK).

 

Więcej…