Wypowiedzi 2013
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Pan Adam Jankowski – Radny Miasta Grajewo
Poinformował, że na piątkowym posiedzeniu Komisji Budżetu....RM, padło zapewnienie ze strony Pana Burmistrza i Pana Sekretarza, że radni w dniu dzisiejszym otrzymają kopię wniosku złożonego do Wojewody Podlaskiego dotyczącego utworzenia Centrum Integracji Społecznej. Wobec powyższego zapytał, czy otrzymanie wniosku w dniu dzisiejszym jest możliwe?
Biuro Rady Miasta rozdało radnym w/w materiały dot. wniosku o utworzenie CIS

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski – Radny Miasta Grajewo
Powiedział, że w pełni podziela zdanie Pana Radnego Cebelińskiego, ale zdaje sobie sprawę, że bierze się to z tego, że w Grajewie nie ma opracowanego kalendarza imprez i dlatego nie wiemy, czego możemy się spodziewać i dlatego już tradycyjnie jesteśmy zaskakiwani tą Galą. Ponadto mamy już koniec roku budżetowego a więc skąd wynikła dotacja dla MBP?

Pan Adam Kiełczewski - Burmistrz
Odpowiedział, że Gala Sztuk Walki była planowana w kalendarzu imprez sporządzonym przez MOSiR na miesiąc listopad, stąd też dziwi go ta niewiedza. Zmianie jedynie uległ termin tej imprezy. Dodał, że jeśli Radni nie godzą się z tym tematem, to wówczas zostaną podjęte starania, by pozyskać więcej środków od sponsorów, ponieważ impreza jest dość ciekawa i przyciąga dużą rzeszę kibiców. Następnie temat obudował szerokim kontekstem merytorycznym. Jeśli zaś chodzi o kwestię dotyczącą zwiększenia dotacji dla MBP, to wynika to stąd, że poprzednia Pani dyrektor Biblioteki rozdysponowała te pieniądze na inne cele. Stąd też, aby otrzymać dotację z Powiatu, musimy znaleźć środki na zakup książek.

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski – Radny Miasta Grajewo
Zadał następujące pytania:
−Dlaczego Urząd Miasta – mimo przyznanej z budżetu państwa dotacji – nie pozwala grajewskim przedszkolom na organizację zajęć dodatkowych? Zaznaczył, że nie jest prawdą to, co na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji mówił Pan Sekretarz, że rodzice nie są zainteresowani takimi zajęciami. Korzystając z obecności Dyrektorów przedszkoli, zwrócił się do nich z prośbą o uświadomienie Pana Burmistrza i Pana Sekretarza, jak duże jest zainteresowanie w tej materii.
−Poruszył sprawę braku oświetlenia ul. Lawendowej. Na ulicy tej dochodzi bardzo często do włamań. Następnie przeczytał fragment pisma mieszkańców ul. Lawendowej z września 2011 roku do Burmistrza Miasta, które, jak twierdzi, wyraża wszystko, co można o tej sprawie myśleć.
−16. października br. do Biura Rady Miasta wpłynął projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok podpisany przez grupę radnych, który przewiduje kwotę i konkretną procedurę. Do dnia dzisiejszego brak jest opinii w przedmiotowej sprawie i nie wiemy, czy w 2014 roku w Grajewie będzie budżet obywatelski. Tymczasem na stronie internetowej miasta jest informacja zachęcająca mieszkańców Grajewa do zgłaszania swoich propozycji do budżetu obywatelskiego. Zapytał Burmistrza, dlaczego wchodzi w kompetencje Rady Miasta, zwłaszcza że miesiąc temu Zastępca Burmistrza stwierdził, że jest już za późno na budżet obywatelski w 2014 roku?

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski - Radny RM
Poinformował, że powstała grupa robocza do utworzenia projektu uchwały dot. budżetu obywatelskiego, w skład której weszły osoby z koła PO oraz Pan radny T. Cebeliński. Przewodniczącym tej grupy jest Pan Tomasz Dudziński, do którego od dzisiaj można zgłaszać uwagi i propozycje. Zachęcił również do zainteresowania się tym tematem.

Pan Przemysław Chyliński - Z-ca Burmistrza
Powiedział, że władze miasta przyglądały się tematowi projektu budżetu obywatelskiego trochę wcześniej, ale ze względów czasowych realizacja tego pomysłu na rok 2014 jest, jego zdaniem, niemożliwa.

--------------------------

Pan Adam Jankowski - Radny RM
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, zwrócił się z zapytaniem, czy na dzisiejszą sesję został przygotowany projekt apelu w sprawie poparcia budowy Via Baltica, zgodnie z opinią radnych wyrażoną na wczorajszym posiedzeniu komisji RM?

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski - Radny RM
Skierował następujące zapytania:
- Prowadzony jest remont dachu w budynku Izby Pamięci Ziemi Grajewskiej: z jakich środków jest finansowany i jakie będzie docelowe przeznaczenie tego obiektu?
- Chodnik przy ul. Piłsudskiego; art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządków w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uważa się wydzieloną części nieruchomości z drogi publicznej służącą do ruchu pieszego przy granicy nieruchomości. Wobec powyższego, czy ZADM nie powinien sprzątać śmieci leżących na chodniku, chociażby na ul. Piłsudskiego przy swoich budynkach komunalnych, z czym jest problem od wielu miesięcy?
- W związku z tym, że Pan Burmistrz ma bardzo dobre relacje z Komendantem Policji przekazał prośbę mieszkańca Grajewa o interwencję w sprawie nocnych rajdów motocyklistów po Grajewie.

Więcej…

 

Pan Tomasz Cebeliński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Postawił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad pkt 8d – „Podjęcie uchwały o wszczęciu postępowania zmierzającego do przekształcenia zakładu budżetowego p.n. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie” – poprzez jego likwidację w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”. Swój wniosek umotywował tym, że podczas posiedzeń Komisji zostało przedstawionych zbyt mało informacji oraz analiz ekonomicznych i prawnych dotyczących tego przedsięwzięcia. Zaznaczył, że nikt nie podważa idei tego procesu, jednak by przeprowadzić ten
proces w możliwie najlepszy sposób, potrzebne są dane i ich wnikliwa lektura.

Pan Adam Kiełczewski - Burmistrz
Odnosząc się do powyższego wniosku zauważył, że temat przekształcenia ZWiK w spółkę prawa handlowego omawiany jest już od roku, kiedy to specjalista w tej dziedzinie tłumaczył, na czym cała procedura polega. Zaznaczył, że przedmiotowa uchwała to uchwała inicjacyjna, która nie powoduje żadnych skutków prawnych, a jej zadaniem jest jedynie wprowadzenie do tematu. Na koniec wypowiedzi zwrócił się z prośbą o niewykreślanie tego punktu z porządku obrad dzisiejszej sesji.

Pan Adam Jankowski - Radny RM
Poparł wniosek radnego Tomasza Cebelińskiego, gdyż w jego opinii intencja jest zawsze pierwszym krokiem do czegoś. Zgodził się z tym, że nad tematem rozmawiamy już od roku, jednak zauważył, że prezentacja multimedialna, która została przedstawiona, zawierała jedynie ogólny zarys zagadnienia przekształcania zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego. Rada Miasta nie miała informacji dotyczących ZWiK w Grajewie – stąd też obawy i wątpliwości.

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski - Radny RM

Zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały grupy radnych dot.: „Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo”. Stwierdził, że jako wnioskodawcy (projektodawca radny Pan Krzysztof Jamrozy) chcą uniknąć konfrontacji przy tak ważnej sprawie, jaką jest wsparcie dla rodzin wielodzietnych, pomimo tego, że projekt z inicjatywy grupy radnych został złożony jako pierwszy. Niemniej jednak czując się współautorami tego drugiego projektu z wniosku Pana Burmistrza udzielają mu pełnego poparcia.

--------------------------

Pan Adam Kiełczewski - Burmistrz

W odniesieniu do wypowiedzi Pana Radnego Jankowskiego przypomniał, że temat był szeroko omawiany na poniedziałkowym posiedzeniu komisji RM, przy czym zapewnił, że w żaden sposób nie chce konfliktować się z inicjatorami projektu uchwały, która jednogłośnie została pozytywnie zaopiniowana na tym posiedzeniu. Powiedział, że z uwagi na to, że jest to kierunek prospołeczny, to podziękował Panom Radnym K. Jamrozemu i A. Jankowskiemu, że wyszli z takim wnioskiem do porządku obrad.

Więcej…

 

Projekt uchwały RM w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez radnego Rady Miasta Grajewo - Pana Tomasza Cebelińskiego na Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15. lutego 2013 r.

Pan Adam Jankowski - Radny RM

Powiedział, że uznanie skargi za bezzasadną oznaczać będzie tylko tyle, że każdy obywatel, który otrzyma odpowiedź lub decyzję administracyjną w nieprzepisowym terminie np. po sześciu miesiącach i napisze do Rady Miasta skargę, powinien liczyć się z tym, że zostanie ona uznana za bezzasadną. Rada Miasta gdyby uznała dzisiejszą skargę za bezzasadną, to dałaby wyraz temu, że nie stoi po stronie praworządności i skargę takiego petenta musiałaby również odrzucić. Taką decyzją dalibyśmy przyzwolenie urzędnikowi na nieudzielanie odpowiedzi obywatelom. Zaapelował do radnych, by zastanowili się nad konsekwencjami dzisiejszej decyzji.

--------------------------

Pan Adam Jankowski - Radny RM

- Wobec tego, że zmieniają się czasy oraz potrzeby, a niektóre z usług już nie przystają do tych czasów, czy przedszkola mogą wydłużyć godziny pracy tak, aby dziecko można było odebrać np. przed godziną 18.00? Powiedział, że ma tu na uwadze wydłużenie pracy np. jednego oddziału przedszkolnego. Kto mógłby podjąć taką decyzję, jakie to rodzi skutki finansowe i czy tego typu postulaty zgłaszane są przez rodziców?

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski - Radny RM

Przypomniał, że miesiąc temu Rada Miasta zdjęła z porządku obrad głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przez sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego (jest to projekt uchwały z wniosku grupy radnych). Wobec powyższego zgłosił wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad i przegłosowanie tego projektu przed projektem przedłożonym przez Pana Burmistrza.

Pan Adam Jankowski - Radny RM

Zadał pytanie radcy prawnemu, czy można nie głosować projektu uchwały, który został złożony przez grupę radnych?

Więcej…

 

Pan Grzegorz Curyło - Przewodniczący RM

W ślad za wypowiedzią, która przedstawił w dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji Rady, zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 5a dot. podjęcia uchwały w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Adama Jankowskiego na działania Burmistrza Miasta Grajewo. Powiedział, że motywuje to tym, że w jego przekonaniu podczas wczorajszej dyskusji opartej na wyjaśnieniach, argumentach i kontrargumentach, które jego zdaniem były niewystarczające, nie udało się dotrzeć do pliku pierwotnego nagrania sesji, co dałoby odpowiedź na pytanie, czy była ingerencja i manipulacja w nagranie. Stwierdził, że w jego ocenie radni powinni ten plik zobaczyć, a wczoraj było to niemożliwe. Dodał, że być może będzie to możliwe w przyszłym miesiącu, gdy radni spotkają się na posiedzeniach i obejrzą pierwotny plik nagrania i wysłuchają wyjaśnień informatyka. Wówczas pozwoli to na rozpatrzenie skargi w sposób bardziej rzetelny- stwierdził.

Pan Adam Jankowski – Radny RM

Powiedział, że podziela zdanie Pana Przewodniczącego RM, że otrzymanie pliku pierwotnego jest sprawą decydującą, jeśli chodzi o podjęcie decyzji co do skargi. Niemniej jednak zwrócił uwagę, że skargę wystosował w dniu 7. stycznia 2013 roku i od tego czasu minęło już trzy tygodnie. Przypomniał, że wczoraj prosił o udostępnienie tego pliku, która to czynność polega na włączeniu komputera, włączeniu odpowiedniego folderu, a następnie pokazanie pliku. Owe czynności zajmują ok. 5 minut. W związku z powyższym stwierdził, że nie wie, czy zasadnym jest, aby tak ważną sprawę odkładać na następny miesiąc. W związku z powyższym zapytał Pana Burmistrza, czy dzisiaj jest w Urzędzie osoba kompetentna, która potrafi włączyć komputer, otworzyć odpowiedni folder i pokazać ten plik?

Więcej…