Głosowania 2013
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

1. Uchwała Rady Nr XLIV/311/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez Pana (...) na bezskuteczne działania dyrektora Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie na zgłaszane problemy mieszkaniowe. ZA
2. Uchwała Rady Nr XLIV/312/13 z dnia 2013-12-30 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie. ZA
3. Uchwała Rady Nr XLIV/313/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Grajewie". PRZECIW
4. Uchwała Rady Nr XLIV/314/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. ZA
5. Uchwała Rady Nr XLIV/315/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. ZA
6. Uchwała Rady Nr XLIV/316/13 z dnia 2013-12-30 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. ZA
7. Uchwała Rady Nr XLIV/317/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026. ZA
8. Uchwała Rady Nr XLIV/318/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok. ZA
9. Uchwała Rady Nr XLIV/319/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. ZA
10. Uchwała Rady Nr XLIV/320/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014–2027. ZA
11. Uchwała Rady Nr XLIV/321/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok. ZA

 

1. Uchwała Rady Nr XLIII/303/13 z dnia 2013-11-28 w sprawie wstąpienia Pani Marty Gutowskiej do Rady Miasta w miejsce Pana Mieczysława Moszczyńskiego w związku z wygaśnięciem jego mandatu. ZA
2. Uchwała Rady Nr XLIII/304/13 z dnia 2013-11-28 w sprawie przekazania skargi. ZA
3. Uchwała Rady Nr XLIII/305/13 z dnia 2013-11-28 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta. ZA
4. Uchwała Rady Nr XLIII/306/13 z dnia 2013-11-28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
5. Uchwała Rady Nr XLIII/307/13 z dnia 2013-11-28 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026. ZA
6. Uchwała Rady Nr XLIII/308/13 z dnia 2013-11-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok. PRZECIW
7. Uchwała Rady Nr XLIII/309/13 z dnia 2013-11-28 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. PRZECIW
8. Uchwała Rady Nr XLIII/310/13 z dnia 2013-11-28 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok. ZA

 

nieobecny

 

1. Uchwała Rady Nr XLI/295/13 z dnia 2013-10-30 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie. ZA (uznaniem skargi za niezasadną)
2. Uchwała Rady Nr XLI/296/13 z dnia 2013-10-30 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. ZA
3. Uchwała Rady Nr XLI/297/13 z dnia 2013-10-30 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. PRZECIW
4. Uchwała Rady Nr XLI/298/13 z dnia 2013-10-30 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu. ZA
5. Uchwała Rady Nr XLI/299/13 z dnia 2013-10-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok. ZA
6. Uchwała Rady Nr XLI/300/13 z dnia 2013-10-30 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026. ZA

 


1. Uchwała Rady Nr XL/286/13 z dnia 2013-09-27 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez (...) na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie. ZA (uznaniem skargi za zasadną)
2. Uchwała Rady Nr XL/287/13 z dnia 2013-09-27 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. ZA
3. Uchwała Rady Nr XL/288/13 z dnia 2013-09-27 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXIII/228/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego. ZA
4. Uchwała Rady Nr XL/289/13 z dnia 2013-09-27 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Miejskiego programu opieki nad zabytkami Miasta Grajewo na lata 2013-2016”. ZA
5. Uchwała Rady Nr XL/290/13 z dnia 2013-09-27 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014 w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. ZA
6. Uchwała Rady Nr XL/291/13 z dnia 2013-09-27 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta. PRZECIW
7. Uchwała Rady Nr XL/292/13 z dnia 2013-09-27 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu. ZA
8. Uchwała Rady Nr XL/293/13 z dnia 2013-09-27 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026. ZA
9. Uchwała Rady Nr XL/294/13 z dnia 2013-09-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok. ZA

 

1. Uchwała Rady Nr XXXIX/276/13 z dnia 2013-08-28 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez (...) i mieszkańców budynków położonych na Os. Południe w Grajewie na uciążliwości zapachowe powodowane funkcjonowaniem komunalnej oczyszczalni ścieków. (zasadna) ZA
2. Uchwała Rady Nr XXXIX/277/13 z dnia 2013-08-28 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez Fundację Obywatele Grajewa na Burmistrza Miasta Grajewo. (niezasadna) PRZECIW
3. Uchwała Rady Nr XXXIX/278/13 z dnia 2013-08-28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
4. Uchwała Rady Nr XXXIX/279/13 z dnia 2013-08-28 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. ZA
5. Uchwała Rady Nr XXXIX/280/13 z dnia 2013-08-28 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu. ZA
6. Uchwała Rady Nr XXXIX/281/13 z dnia 2013-08-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na os.Centrum w Grajewie w rejonie ulic: Ełckiej i Kopernika ". ZA
7. Uchwała Rady Nr XXXIX/282/13 z dnia 2013-08-28 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebów przez Miasto Grajewo. ZA
8. Uchwała Rady Nr XXXIX/283/13 z dnia 2013-08-28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta - Panu Adamowi Kiełczewskiemu. PRZECIW
9. Uchwała Rady Nr XXXIX/284/13 z dnia 2013-08-28 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026. ZA
10. Uchwała Rady Nr XXXIX/285/13 z dnia 2013-08-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok. PRZECIW

 

nieobecny

 

1.    Uchwała Rady Nr XXXVII/264/13 z dnia 2013-06-27 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2012 instytucji kultury, dla których Miasto Grajewo jest organizatorem. ZA
2.  Uchwała Rady Nr XXXVII/265/13 z dnia 2013-06-27 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. PRZECIW
3.  Uchwała Rady Nr XXXVII/266/13 z dnia 2013-06-27 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. PRZECIW
4.  Uchwała Rady Nr XXXVII/267/13 z dnia 2013-06-27 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez posłankę Panią Julię Piterę na Burmistrza Miasta Grajewo (uznanie za bezprzedmiotową). PRZECIW
5.  Uchwała Rady Nr XXXVII/268/13 z dnia 2013-06-27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
6.  Uchwała Rady Nr XXXVII/269/13 z dnia 2013-06-27 w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony na osiedlu Centrum w Grajewie”. ZA
7.  Uchwała Rady Nr XXXVII/270/13 z dnia 2013-06-27 o podjęciu działań w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością. PRZECIW
8.  Uchwała Rady Nr XXXVII/271/13 z dnia 2013-06-27 w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Grajewie. PRZECIW
9.  Uchwała Rady Nr XXXVII/272/13 z dnia 2013-06-27 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026. ZA
10.  Uchwała Rady Nr XXXVII/273/13 z dnia 2013-06-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok. ZA
11.  Uchwała Rady Nr XXXVII/274/13 z dnia 2013-06-27 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo. ZA

 

nieobecny

 
 1. Uchwała Rady Nr XXXV/240/13 z dnia 2013-04-25 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie. ZA
 2. Uchwała Rady Nr XXXV/241/13 z dnia 2013-04-25 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo, określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy. ZA
 3. Uchwała Rady Nr XXXV/242/13 z dnia 2013-04-25 w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo. ZA
 4. Uchwała Rady Nr XXXV/243/13 z dnia 2013-04-25 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. ZA
 5. Uchwała Rady Nr XXXV/244/13 z dnia 2013-04-25 zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ZA
 6. Uchwała Rady Nr XXXV/245/13 z dnia 2013-04-25 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. ZA
 7. Uchwała Rady Nr XXXV/246/13 z dnia 2013-04-25 w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Miasta Grajewo obligacji. ZA
 8. Uchwała Rady Nr XXXV/247/13 z dnia 2013-04-25 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu. ZA
 9. Uchwała Rady Nr XXXV/248/13 z dnia 2013-04-25 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026. ZA
 10. Uchwała Rady Nr XXXV/249/13 z dnia 2013-04-25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok. ZA
 11. Uchwała Rady Nr XXXV/250/13 z dnia 2013-04-25 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony do 3 lat. ZA
 12. Uchwała Rady Nr XXXV/251/13 z dnia 2013-04-25 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. ZA
 13. Uchwała Rady Nr XXXV/252/13 z dnia 2013-04-25 w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014 w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. ZA
 14. Uchwała Rady Nr XXXV/253/13 z dnia 2013-04-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. ZA
 15. Uchwała Rady Nr XXXV/254/13 z dnia 2013-04-25 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2013 roku". ZA
 16. Uchwała Rady Nr XXXV/255/13 z dnia 2013-04-25 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia w działalności sportowej. ZA
   
  1. Uchwała Rady Nr XXXIV/234/13 z dnia 2013-03-26 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez radnego Rady Miasta Grajewo - Pana Tomasza Cebelińskiego na Burmistrza Miasta Grajewo. ZA
  2. Uchwała Rady Nr XXXIV/235/13 z dnia 2013-03-26 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w mieście Grajewo na lata 2013-2015. ZA
  3. Uchwała Rady Nr XXXIV/236/13 z dnia 2013-03-26 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu. ZA
  4. Uchwała Rady Nr XXXIV/237/13 z dnia 2013-03-26 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu. ZA
  5. Uchwała Rady Nr XXXIV/238/13 z dnia 2013-03-26 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026. ZA
  6. Uchwała Rady Nr XXXIV/239/13 z dnia 2013-03-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok. ZA
  7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia warunków bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego (projekt grupy radnych) ZA
   
  1. Uchwała Rady Nr XXXIII/225/13 z dnia 2013-02-27 w sprawie rozszerzenia granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,Podstrefa Grajewo o tereny Miasta Grajewo. ZA
  2. Uchwała Rady Nr XXXIII/226/13 z dnia 2013-02-27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
  3. Uchwała Rady Nr XXXIII/227/13 z dnia 2013-02-27 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania ,zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. ZA
  4. Uchwała Rady Nr XXXIII/228/13 z dnia 2013-02-27 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego. ZA
  5. Uchwała Rady Nr XXXIII/229/13 z dnia 2013-02-27 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości. ZA
  6. Uchwała Rady Nr XXXIII/230/13 z dnia 2013-02-27 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta. PRZECIW
  7. Uchwała Rady Nr XXXIII/231/13 z dnia 2013-02-27 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026. ZA
  8. Uchwała Rady Nr XXXIII/232/13 z dnia 2013-02-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok. ZA
  9. Uchwała Rady Nr XXXIII/233/13 z dnia 2013-02-27 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. ZA
   
  1. Uchwała Rady Nr XXXII/211/13 z dnia 2013-01-29 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez radnego Pana Adama Jankowskiego na działania Burmistrza Miasta Grajewo (uznanie jej za niezasadną). PRZECIW
  2. Uchwała Rady Nr XXXII/212/13 z dnia 2013-01-29 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i najemcą ,mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
  3. Uchwała Rady Nr XXXII/213/13 z dnia 2013-01-29 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. ZA
  4. Uchwała Rady Nr XXXII/214/13 z dnia 2013-01-29 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo. ZA
  5. Uchwała Rady Nr XXXII/215/13 z dnia 2013-01-29 w sprawie podziału miasta Grajewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. ZA
  6. Uchwała Rady Nr XXXII/216/13 z dnia 2013-01-29 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo. ZA
  7. Uchwała Rady Nr XXXII/217/13 z dnia 2013-01-29 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Grajewie ZA
  8. Uchwała Rady Nr XXXII/218/13 z dnia 2013-01-29 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo na 2013 rok. ZA
  9. Uchwała Rady Nr XXXII/219/13 z dnia 2013-01-29 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo na 2013 rok. ZA
  10. Uchwała Rady Nr XXXII/220/13 z dnia 2013-01-29 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo na 2013 rok. ZA
  11. Uchwała Rady Nr XXXII/221/13 z dnia 2013-01-29 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo na 2013 rok. ZA
  12. Uchwała Rady Nr XXXII/222/13 z dnia 2013-01-29 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Grajewo na 2013 rok. ZA
  13. Uchwała Rady Nr XXXII/223/13 z dnia 2013-01-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok. ZA
  14. Uchwała Rady Nr XXXII/224/13 z dnia 2013-01-29 w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Burmistrza Miasta Grajewo - ,,Wilk Roku" ZA