2012 IV-VI
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Dwie albo trzy osoby stracą wkrótce pracę w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Listopadowej. To efekt decyzji podjętej przez 15 radnych na ostatniej sesji Rady Miasta Grajewo. Przedszkole zostanie niebawem podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tym samym zbędne będą etaty palaczy.

W trakcie debaty nad tym punktem zaproponowałem, aby inwestycję przesunąć na 2013 r. Wykonanie przyłącza jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego, jak i bezpieczeństwa pożarowego. Niemniej nie należy zapominać w takich sprawach o kontekście społecznym.

Pracownicy o tegorocznych planach przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej dowiedzieli się miesiąc temu. Prawda, burmistrz wspominał już wcześniej o tej inwestycji, ale miała ona zostać wpisana do przyszłorocznego budżetu. Co więcej, oszczędności z przetargów rozstrzygniętych w tym roku miały być skierowane na ulice, które wypadły z planów inwestycyjnych na 2012 r. Mieszkańcy Sportowej, Baśniowej i Przemysłowej mogę raczej zapomnieć o tym, że jeszcze w tym roku ujrzą na swojej ulicy asfalt.

Więcej…

 

Absolutorium nie było jedynym punktem XXIV Sesji Rady Miasta Grajewo. Inne tematy wywołały więcej emocji i dyskusji, głównie na linii radni-burmistrz. Dzisiejszymi decyzjami Rady Miasta:

- Zakładowi Administracji Domów Mieszkalnych przyznano kolejną dotację w wysokości 81 tys. zł (łącznie w tym roku ZADM otrzyma 280 tys. zł),

- rozpoczęto realizację pomysłu budowy na obrzeżach miasta (ul. Budowlana) kontenerów dla największych dłużników,

- o trzy miesiące Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o. przedłużono dzierżawę terenu, na którym zlokalizowany jest dworzec autobusowy,

- zdecydowano o wykonaniu przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Listopadowej.

We wszystkich przypadkach głosowałem przeciwko podjęciu uchwały. Dlaczego? Dzisiaj przedstawiam Państwu uzasadnienie do dwóch pierwszych decyzji.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

27 VI 2012 r.

(video)


Na skróty:

- podziękowania dyr. H. Muryjas-Rząsy - część 1 - od min. 18
- podziękowania dyr. K. Chełmińskiej - część 1 - od min. 26
- interpelacje i zapytania radnych - część 1 - od min. 37
- sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej - część 2 - od min. 1
- ocena działalności zakładów budżetowych Miasta – ZWiK w 2011 roku - część 2 - od min. 27
- ocena działalności zakładów budżetowych Miasta – ZADM w 2011 roku - część 2 - od min. 33
- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok - część 3 - od min. 23
- głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2011 r. - część 4 - od min. 22
- wniosek o zmianę uchwały ustalającej wynagrodzenie Burmistrzowi Miasta - część 4 - od min. 26
- dyskusja nad projektem uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie (kontenery, podłączenie Przedszkola Miejskiego nr 1 do sieci ciepłowniczej, dotacja dla ZADM) - część 5 - od min. 17
- głosowania nad wnioskami dot. wykreślenia z uchwały zmieniającej budżet niektórych propozycji - część 5 - od min. 31
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 5 - od min. 37
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część 5 - od min. 20

Więcej

 

Kilka ważnych kwestii poruszono w trakcie dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Najpierw radni ocenili działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który od września szykuje dla mieszkańców podwyżkę opłat za swoje usługi. Radni będą nad tą podwyżką dyskutować najprawdopodobniej w lipcu.

W tym punkcie zajęliśmy się także ostatnimi podtopieniami i problemami z kanalizacją deszczową w Grajewie. Jak wskazał dyrektor ZWiK, taka sytuacja to częściowo wina właścicieli posesji, którzy nielegalnie podłączyli się do sieci miejskiej. Nie pomogły w niektórych przypadkach ani kontrola, ani wezwanie do usunięcia nielegalnych przyłączy. Dlatego dyrektor ZWiK rozważa odłączania takich posesji od sieci miejskiej.

Innym problemem są podtopienia na ul. Ełckiej (na wysokości sklepu Partner). Okazuje się, że władze miasta nie kierowały w ostatnich latach do GDDKiA żadnych próśb odnośnie konserwacji lub przebudowy deszczówki na tym odcinku. Ostatnie pismo w tej sprawie zostało skierowane dziesięć lat temu. Zostaliśmy także poinformowani o poszerzeniu przepustu na ul. 23-Stycznia.

Więcej…

 

Radni otrzymali wczoraj (dopiero wczoraj, a dzisiaj odbywa się posiedzenie pierwszej komisji) kolejny projekt zmian w budżecie miasta. Projekt uchwały zakłada między innymi:

- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa ulicy Przekopka – I etap – kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej” – 74 900,00 zł,

- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa ulicy Szpitalnej – I etap – kanalizacja deszczowa” – 100 tys. zł,

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kontenerów mieszkalnych przy ul. Budowlanej w Grajewie” (wydatki dotyczą przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektów) na kwotę 10 594,00 zł (przesuwając środki z remontów dróg),

 

Więcej…

 

Z zadowoleniem i uznaniem dla inicjatorów przeczytałem w grajewskich mediach informację o powołaniu w Grajewie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał już w latach 70, a dokładnie w 1975 roku w Warszawie. Obecnie w Polsce działa blisko 110 UTW, które łącznie zrzeszają 25 tysięcy słuchaczy. Do tego grona dołączają seniorzy z terenu naszego miasta.

To bardzo cenna inicjatywa. Na naukę nigdy nie jest za późno, zwłaszcza w czasach, które charakteryzuje szybki postęp, mnogość informacji i rozwój niemal wszystkich dziedzin nauki.

Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie tylko nauka, ale także nawiązywanie nowych więzi towarzyskich i integracja. W takim małym mieście, jakim jest Grajewo, udział w zajęciach uniwersyteckich jest doskonałą propozycją na pożyteczne spędzenie wolnego czasu. Co więcej, zauważalna jest tendencja uczestniczenia w zajęciach nie tylko seniorów, ale także osób w średnim wieku. Mam nadzieję, że podobnie będzie w Grajewie.

Więcej…

 

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni rozpatrzą sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 r. Instytucja absolutorium budżetowego jest podstawowym narzędziem rozliczenia personalnej oceny organu wykonującego budżet (czyli Burmistrza Grajewa). Podjęcie przez radę uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium jest równoznaczne z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza.

Co wynika  ze sprawozdania z wykonania budżetu?

Dochody:

 • wykonanie planu dochodów wyniosło 52,3 mln zł (plan 53,8 mln zł),
 • wykonanie planów wydatków wyniosło 53,4 mln zł (plan 56,9 mln zł),
 • wykonanie dochodów Straży Miejskiej - 28 tys. zł (plan 109 tys. zł; plan dochodów z grzywien i mandatów - 100 tys. zł, wykonanie - 27 tys. zł),
 • wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 9,5 mln zł, od osób fizycznych - 2,3 mln zł,
 • udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu miasta (PIT, CIT) - 10,6 mln zł,
 • subwencja oświatowa - 12,5 mln zł.

Wydatki:

 • administracja publiczna - 4,7 mln zł (8,8% w wydatkach ogółem),
 • oświata i wychowanie - 23,5 mln zł (44%),
 • opieka społeczna - 10,9 mln zł (20%),
 • wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły ponad 55% wykonania wydatków budżetowych ogółem i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza - stanowią ponad 72% ogółu wynagrodzeń).

Więcej…

 

W ubiegłym tygodniu skierowałem do Burmistrza Grajewa interpelację w sprawie podtopień na ul. E. Orzeszkowej.

Ulica została skanalizowana oraz zwodociągowana ponad 20 lat temu. Natomiast budowę burzówki oraz nawierzchni utwardzonej odłożono na późniejsze lata. Dzisiaj, ten krótki, bo 70-metrowy odcinek jest często nieprzejezdny. Opady deszczu oraz roztopy śniegu powodują tworzenie się ogromnej kałuży, która uniemożliwia bezpieczny przejazd ulicą. Zdarza się, że woda zalewa piwnice domów i podwórka, a o interwencję proszona jest Straż Pożarna.

W tym roku w budżecie miasta nie przewidziano środków na budowę burzówki, ani budowę nawierzchni ul. E. Orzeszkowej. W piśmie skierowanym do Burmistrza zapytałem między innymi o dokumentację techniczną dla inwestycji oraz możliwy termin pierwszych działań w tej sprawie.

Zdjęcie nadesłane przez mieszkańca ulicy - wykonane w 2011 r.

PRZECZYTAJ INTERPELACJĘ

 

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Burmistrz Adam Kiełczewski zapowiedział sprzedaż wierzytelności, jakie grajewski szpital ma wobec spółek miejskich.

Taka decyzja zapadła na ostatnim spotkaniu w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, podczas którego dyrektor szpitala był nieobecny. Ostateczne decyzje zostaną podjęte po 15 czerwca. Co to oznacza dla tej jednostki? W momencie sprzedaży długu, w każdej chwili do drzwi szpitala (Powiatu) może dotrzeć wezwanie do natychmiastowej spłaty wierzytelności wystawione przez zewnętrzną firmę windykacyjną.

Dług wobec miejskich spółek (ZWiK i PEC) to jedno, podatek od nieruchomości należny miastu to drugie. Od lat pieniądze z podatku, który grajewski szpital płacił miastu, były zwracane w formie dotacji celowej na sfinansowanie aparatury medycznej. Brak podobnego projektu uchwały w ostatnim czasie ze strony Burmistrza to kolejny znak zaostrzenia się relacji Miasto-Powiat Grajewski.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

30 V 2012 r.

(video)


Na skróty:

- interpelacje radnych - część 1 - od min. 8
- sprawozdanie Burmistrza Grajewa - część 1 - od min. 27
- informacja na temat wizyty delegacji Grajewa w Gusievie (Obwód Kaliningradzki) - część 1 - od min. 45
- wystąpienie Pana Tadeusza Gwiazdowskiego na temat jego aktualnej sytuacji życiowej - część 1 - od min. 55
- informacja na temat przygotowań do obchodów Dni Grajewa - część 2 - od min. 1
- dyskusja nad projektem uchwały nadającej MDK nowy statut - część 2 - od min. 19
- głosowanie nad uchwałą ws. zmian w budżecie (w tym przeznaczenie pieniędzy na nowy etat w Urzędzie Miasta na stanowisku pomocy administracyjnej dla pełnomocnika Burmistrza d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) - część 2 - od min. 34
- sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej RM prowadzonych od początku 2012 r. (ZWiK i ADM) - część 3 - od min. 3
- dyskusja nad postulatem przyjęcia przez RM apelu w sprawie przyznania Superstacji miejsca na multipleksie cyfrowym - część 3 - od min. 28
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 3 - od min. 37
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część 4 - od min. 1:

Więcej

 

Na dzisiejszej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego radni:

- pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany  napisu na tablicy pamiątkowej na budynku bloku Nr 2 na osiedlu Broniewskiego. Projekt uchwały wraz  pozostałą dokumantacją trafi teraz do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Białymstoku, który wyrazi swoją opinię na temat nowej tablicy (Artykuł na temat tablicy - ZOBACZ),

- pozywtywnie zaopiniowali podniesienie z 20 do 26 godzin tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole,

- dyskutowali nad nowym Statutem Miejskiego Domu Kultury,

- dali zielone ś‌wiatło dla przeprowadzenia w czerwcu tego roku konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic (Artykuł na temat ul. Topolowej - ZOBACZ). Zmiana granic dojdzie do skutku najwcześniej 1 stycznia 2014 r.,

- rozpatrzyli projekt zmian w budżecie. Większość członków komisji opowiedziała się przeciwko zatrudnieniu od 1 czerwca nowego pracownika w Urzędzie Miasta na stanowisko pomocy administracyjnej dla pełnomocnika Burmistrza d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (5 radnych było przeciwko, 1 za, 2 wstrzymało się od głosu). Projekt uchwały rezerwował na ten cel 14 tys. zł. Radny Krzysztof Jamrozy przekonywał, że wydawanie pieniędzy na pensje urzędnicze, zamiast na profilaktykę mija się z celem. Nasz klub głosował przeciwko tej propozycji.

Więcej…

 

Projekt CZYSTE GRAJEWO odniósł swój pierwszy sukces!

Urząd Miasta poinformował, że wskazane we wniosku do władz miasta przez Czytelników mojej strony dwa tereny zostały na początku czerwca oczyszczone przez osoby zatrudnione do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Wysprzątana została droga prowadząca na działki na os. Huta. przy J. Brajmura oraz rów melioracyjny wzdłuż targowicy przy ul. Dwornej.

Jak poinformował UM nawiezione przy ul. Żeromskiego gruzy zostaną zasypane w momencie pozyskania mas ziemnych.

Dziękuję pracownikom grajewskiego Urzędu za szybką reakcję! Was, Szanowni Czytelnicy, zachęcam do nadsyłania kolejnych zdjęć! Uczyńmy Grajewo piękniejsze i czystsze!

fot. Urząd Miasta Grajewo

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

7 V 2012 r.

(video)

 

Radni wyrazili zgodę na przystąpienie miasta do konkursu ogłoszonego przez Podlaski Urząd Marszałkowski w celu pozyskania środków na budowę basenu i w jego ramach Muzeum Mleka. 20 radnych było za, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Zanim jednak doszło do głosowania, przez dwie godziny dyskutowaliśmy na temat tej budzącej od lat kontrowersje inwestycji i obciążeń budżetowych w przyszłości.

Całość projektu opiewa na kwotę 15,5 mln zł. Ponad 9 mln zł ma pochodzić z Unii Europejskiej, natomiast 6 mln musi wygospodarować z własnych środków Miasto Grajewo. Ujęte w projekcie Muzeum Mleka ma kosztować ponad 2 mln zł. Budynek Muzeum zostanie własnością miasta, ale będzie zarządzane przez operatora wyłonionego wcześniej w przetargu.

Ile będzie kosztować utrzymanie basenu? Z informacji, które wcześniej uzyskałem wynika, że dotacje basenowe na bieżące utrzymanie podobnego obiektu w niektórych miastach naszego regionu wyglądają następująco: Bielsk Podlaski - 800 tys. zł, Hajnówka - 780 tys. zł, Augustów - 1 mln zł, Zambrów - 700 tys. zł, Gołdap - 350 tys. zł.

Więcej…

 

Na jutro zaplanowano XXII nadzwyczajną Sesję Rady Miasta. Radni pochylą się tylko nad jednym projektem uchwały, ale jakże ważnej. Będzie ona dotyczyć zmian w budżecie.

Niestety, w znacznej mierze nie są to zmiany pozytywne. W efekcie mniejszych wpływów z udziałów miasta w podatku od osób fizycznych na 2012 r. budżet nie otrzyma z Ministerstwa Finansów 450 tys. zł. To nie koniec złych wieści. Również subwencja ogólna w części oświatowej została zmniejszona o ponad 100 tys. zł.

Jak władze miasta chcą pozbyć się tej luki? Ograniczyć inwestycje drogowe, czyli zrezygnować z remontów lub budowy ulic Przemysłowej, Sportowej, Baśniowej. Cięcia mają także dotyczyć budowy kanalizacji sanitarnej w os. Jana Pawła II. Czy radni pozwolą na tak radykalne ograniczenia związane z inwestycjami?

Więcej…

 

Każdego roku, 3 maja, dziesiątki delegacji składa kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie. Komu je niesiemy, za co dziękujemy, o czym w ten sposób pamiętamy?

Polskie, w tym grajewskie, obchody Święta Konstytucji 3 Maja wplecione są w święto kościelne Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przez ten alians mają one zazwyczaj martyrologiczny charakter. Niepotrzebnie, bo 3 Maja to święto myśli oświeceniowej, nowoczesnego państwa i idei reformatorskiej.

Komu symbolicznie dziękujemy pod pomnikiem? Tym, którzy ratowali kraj przed tragicznymi konsekwencjami złotej wolności szlacheckiej, dyktaturą statusu quo i ciemnotą. Czyli znienawidzonemu potem przez naród królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, marszałkowi wielkiemu litewskiemu Ignacemu Potockiemu, marszałkowi Stanisławowi Małachowskiemu, Hugonowi Kołłątajowi i prywatnemu sekretarzowi króla Scipionemu Piattoliemu i innym reformatorom.

Więcej…

 

Dział Nawierzchni Obiektów Inżynieryjnych Budynków i Budowli Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku dokonał wczoraj naprawy zniszczonej ławki w wiacie peronowej na stacji PKP Grajewo. W rozmowie z osobą prowadząca sprawę uzyskałem zapewnienie, że ławka zostanie również wkrótce pomalowana.

Jaka lekcja płynie z tej sytuacji dla mnie? Pisma, pisma, pisma. To jedyna metoda zwrócenia uwagi na problem. Reakcja PKP na mój wniosek o naprawę ławki była szybka i pozytywna. Z drugiej strony czy to nie PKP powinno pilnować swojego dobytku i dbać o pasażerów? Czy w takim razie PKP nie organizuje czasowych przeglądów swoich stacji? Ławki nie było w tej wiacie od ponad roku.

Tak to już jest w naszym państwie. Jeśli umiesz liczyć, to licz na siebie.

 

Moje działania zweryfikuje czas – tymi słowami podsumowała prezentację swojej osoby nowa dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Grajewie Danuta Klimowicz.

W swoim wystąpieniu podczas XXI sesji Rady Miasta zapowiedziała, że jej priorytetami będą działania inwestycyjne, a także powołanie w Grajewie uniwersytetu trzeciego wieku.

W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej burmistrz Adam Kiełczewski zapowiedział ponowne złożenie przez Miasto aplikacji o przyznanie dotacji na krytą pływalnię. Tym, co miałoby przesądzić o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd Województwa, ma być utworzenie przyległego do basenu Muzeum Mleka.

Nowa jednostka miałaby powstać przy współpracy ze Spółdzielnią Mleczarską Mlekpol. Pomysł utworzenia muzeum ma pomóc uzyskać wyższą ocenę konkursową, gdyż najważniejszym celem dotacji w konkursie 3.1 RPO WP jest podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości.

Więcej…

 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

25 IV 2012 r.

(video)


Na skróty:

- interpelacje radnych - część 1 - od min. 4
- sprawozdanie burmistrza - część 1 - od min. 15
- przedstawienie nowego dyrektora MDK w Grajewie Pani Danuty Klimowicz - część 1 - od min. 24
- głosowania nad przyjęciem sprawozdania z działalności MDK, MBP, MOSiR, MOPS - część 2 - od min. 1
- głosowania nad uchwałami - część 2 - od min. 6
- sprawozdanie przewodniczącego rady miasta - część 2 - od min. 10
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część 2 - od min. 16:

 • ws. promocji miasta na grajewskich portalach internetowych - część 2 - od min. 16,
 • ws. wniosków przedsiębiorców o udzielenie pomocy w ramach de minimis - część 2 - od min. 19
 • ws. konkursu na dyrektora MDK - część 2 - od min. 23
 • ws. finansowania budowy budynku komunalnego - część 2 - od min. 36
 • ws. modernizacji sieci ciepłowniczej - część 3 - od min. 1
 • ws. modernizacji dróg krajowych na terenie miasta - część 3 - od min. 21

- informacja na temat postulatu apelu ws. telewizji SUPERSTACJA - część 3 - od min. 34

 

Sprawdź porządek obrad

 

Stało się! Ostatnie dwa dni przejdą do historii mojego osiedla. Po wielu latach udało się władzom miasta uprzątnąć wysypisko, które utworzył na swojej posesji jeden z mieszkańców.

Wielu radnych, w tym radny Krzysztof Purzeczko oraz ja, wielokrotnie dopytywaliśmy się burmistrza Adam Kiełczewskiego  o działania władz w tej sprawie. Determinacja burmistrza oraz jego zastępcy w połączeniu z  wysiłkiem urzędników dały w końcu efekt.

Z jednej strony przepełnia mnie radość, że mamy w Polsce przepisy, które służą ogółowi mieszkańców, z drugiej strony dziwi mnie brak odwagi i wieloletnia bierność wcześniejszych władz (nie tylko ostatniej kadencji).

Ostatnie porządki to kolejny krok ku poprawie estetyki i bezpieczeństwa na tak zwanym zatorzu. W lipcu ubiegłego roku, na wniosek mieszkańców ul. Bocznej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał nakaz rozbiórki niszczejącego budynku - więcej. Natomiast w listopadzie służby miejskie, po wspólnej interwencji radnego Purzeczki oraz mojej u burmistrza miasta, naprawiły chodnik na ul. Sportowej.

Więcej…

 

Przebudowa drogi krajowej nr 61 w Grajewie (ulica Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem) znajduje się na 424 pozycji wśród wszystkich zadań planowanych przez GDDKiA.

Plan działań uwzględnia ponad pięćset odcinków dróg krajowych. Tak wynika z informacji jaką uzyskałem w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie.

Zgodnie z Planem działań na sieci drogowej na lata 2011-2013 szacunkowa wartość zadania wynosi 20 mln zł z przewidywanymi latami realizacji na 2011–2012 rok.

Oprócz przebudowy ul. Piłsudskiego w planie zawarte są działania przewidziane dla przebudowy ul. Wojska Polskiego (o długości 1,38 km). Zostały one ujęte w Planie na 164 pozycji wśród wszystkich zadań planowanych przez GDDKiA. Szacunkowa wartość zadania wynosi 5,5 mln zł z przewidywanymi latami realizacji na 2011–2012 rok.

Więcej…

 

W dniu 4 kwietnia wystosowałem do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wniosek o naprawę ławki w wiacie peronowej na stacji Grajewo.

Jak wskazałem w piśmie, wiata peronowa jest codziennie użytkowana przez dziesiątki podróżnych. Od ponad roku brakuje w niej ławki. Miejsca siedzące na peronie są potrzebne w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym i kobietom w ciąży. Ponadto wyrwane deski  szpecą wygląd i tak niezbyt zadbanej stacji kolejowej.

W dniu dzisiejszym otrzymałem do wiadomości pismo skierowane przez Zastępcę Dyrektora Biura Dróg Kolejowych w Warszawie Mirosława Michalkiewicza do PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku.

 

Więcej…

 

Podczas marcowej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Grajewskiego radni zwiększyli limit pożyczek z 1 mln zł do 1,7 mln zł, do udzielenia których upoważnia się w bieżącym roku Zarząd Powiatu.

Zwiększenie tej kwoty pozwoliło tego samego dnia Zarządowi Powiatu na podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej w kwocie 700 tys. zł Szpitalowi Ogólnemu w Grajewie.

Zgodnie z uchwałą pożyczka przeznaczona jest na uregulowanie w 2012 roku części pokontrolnych sankcji finansowych nałożonych na szpital przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku. Pożyczka ma zostać spłacona do 31 października br.

Za kolejną próbą reanimacji trupa było 14 radnych. Radni Platformy Obywatelskiej (A. Doliwa i B. Ciszewska) wstrzymali się od głosu.

 

Wypowiedzi po głosowaniu

 

To kolejny krok ku nowym miejscom pracy w Grajewie. Jak podają Wrota Podlasia, Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego podjął decyzję o przyznaniu naszemu miastu dofinansowania na przygotowanie terenów inwestycyjnych.

9,68 ha terenów znajdujących się przy ul. Proletariackiej zyska m.in. kanalizację i sieć wodociągową. Wybudowana zostanie także droga dojazdowa. Koszt inwestycji to prawie 4 mln zł. Miasto skorzysta z dotacji wartej 2,9 mln zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana jeszcze końcem 2012 roku.

To duży sukces burmistrza Adama Kiełczewskiego oraz radnych nowej kadencji, którzy od początku zachęcali i popierali powstanie takiej strefy.

Więcej…

 

O tragedii pod Smoleńskiem dowiedziałem się około godziny 10 nad ranem. Zostałem obudzony przez telefon, a słowa które usłyszałem, zapewne padały w tym samym czasie w tysiącach polskich domów - Prezydent nie żyje!.

Najpierw sięgnąłem po pilot, a potem... po Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Wiedziałem przecież, że w razie śmierci Prezydenta, jego obowiązki przejmuje Marszałek Sejmu. Ale była to tak niecodzienna sytuacja, że przez chwilę poczułem lęk. Nie dlatego, że nie wierzyłem w nasze Państwo, albo że ktoś może nam zagrażać. Brak najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej uzmysłowił mi, jakże ważną dla ciągłości władzy państwowej jest osoba Prezydenta.

Kolejne nazwiska z listy ofiar wręcz przerażały - Maria Kaczyńska, Ryszard Kaczorowski, Maciej Płażyński, Jerzy Szmajdziński, Zbigniew Wasserman, Sebastian Karpiniuk, Przemysław Gosiewski, Aram Rybicki, Sławomir Skrzypek, Jolanta Szymanek-Deresz, Władysław Stasiak, Anna Walentynowicz, Grzegorz Dolniak, Janusz Kochanowski, Krzysztof Putra, Janusz Kurtyka i w końcu Andrzej Przewoźnik. Dla kogoś, kto interesuje się polityką i historią, ta lista była jak uderzenie obuchem.

Więcej…

 

 


 

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta zostaliśmy przez przewodniczącego rady zapoznani z propozycją terminów kolejnych zwyczajnych sesji RM. W efekcie porozumienia sesje odbędą się:

 • 25 kwietnia (środa)
 • 30 maja (środa)
 • 27 czerwca (środa)
 • 29 sierpnia (środa)
 • 26 września (środa)
 • 26 października (piątek)
 • 28 listopada (środa)
 • 28 grudnia (piątek)

W lutym, z inicjatywy radnych naszego klubu, którą poparli inni radni, poprosiliśmy Pana Przewodniczącego o ustalenie terminów sesji z wcześniejszym wyprzedzeniem. Ze względu na istotne okoliczności terminy mogą ulec zmianie.

 

Już na najbliższej sesji radni zajmą się projektem uchwały w sprawie podziału miasta na 21 okręgów. Wymaga tego od nas nowy Kodeks wyborczy uchwalony przez Sejm 5 stycznia ubiegłego roku. Okręgi mają być wytyczone do końca kwietnia, a wybory powinny odbyć się do końca października bieżącego roku.

Dokładną datę poznamy zapewne w sierpniu, kiedy to Prezes Rady Ministrów wyda rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów nie zostaną powtórzone, ponieważ Kodeks nie wprowadził w ich zakresie żadnych zmian.

Znowu czeka nas kampania, przekonywanie wyborców do swoich racji, konwencje wyborcze oraz co najgorsze - najazd polityków z pierwszych stron gazet. Z pewnością również liczba zapytań radnych w trakcie sesji podwoi, jak nie potroi się. Będzie coraz więcej dziwnych apeli i stanowisk oraz pytań o suche kwiatki i nieskoszoną łąkę. Przed nami płomienne wystąpienia i zapewne większa polaryzacja.

Efekt nowych przepisów powinien być jednak ciekawy, bo tym razem swoich radnych będziemy wybierać w 21 małych okręgach, a nie jak do tej pory w 4 dużych. Oznacza to, że jeden radny będzie przypadał na jeden tysiąc mieszkańców (a jeszcze mniej wyborców). Jaki komitet tym razem zgarnie najwięcej mandatów? Ilu radnych obecnej kadencji zostanie w radzie? Kto będzie miał większość i czy nowa rada dogada się z burmistrzem? Odpowiedź na te pytania poznamy już za pół roku.

Prima Aprilis!

Tych, którzy zaczęli opracowywać już swoje ulotki oraz tych, którzy z przyjemnością pozbyliby się mojej osoby - serdecznie przepraszam! :)