Wypowiedzi 2012
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Pan Adam Jankowski - Radny RM

Podziękował Panu Burmistrzowi za czytanie jego bloga internetowego. Następnie złożył i omówił wnioski do budżetu miasta na 2013 rok, proponując nad każdą poprawką oddzielne głosowanie. Powiedział, że zgadza się z tym, co powiedział Pan Burmistrz, że budżet jest naszą wspólną sprawą. Dodał, że może zagłosować za tym budżetem i spokojnie zasnąć, tylko wtedy, gdy będzie wiedział, że publiczne pieniądze nie będą marnotrawione, a proponowane poprawki dotyczą właśnie takich dziedzin, gdzie można śmiało zaoszczędzić.


Przystąpił do przedstawienia i omówienia formalnych poprawek do projektu budżetu miasta na 2013 rok, które wcześniej zostały przyjęte przez Komisję Budżetu...RM. Przy każdej poprawce przedstawił wzrost w porównaniu do roku 2012 zarówno w układzie kwotowym, jak i procentowym.

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski - Radny RM

Powiedział, że co do zasady, to stara się czytać materiały, nad którymi potem głosuje, dlatego nie jest w stanie dzisiaj przeczytać 13-stronicowego projektu statutu stowarzyszenia „ Rzeka historii”, który przed chwilą został radnym przedłożony. Stąd też uważa, że w dniu dzisiejszym Rada nie powinna nad tym głosować. Jeśli zaś dojdzie do głosowania, to jego głos będzie przeciw.

Pan Grzegorz Curyło - Przewodniczący RM

Powiedział, że uzasadnienie, które przedstawił Pan Burmistrz nie budzi żadnych wątpliwości, a jedynie tryb wprowadzenia w/w projektu uchwały, który jest trudny i niewygodny, ponieważ trudno jest głosować za czymś, czego się nie przeczytało.

Pan Adam Kiełczewski - Burmistrz

Wyjaśnił, że na chwilę obecną powyższy projekt uchwały nie niesie żadnych skutków finansowych. Następnie wyjaśnił, że pięć samorządów musi wspólnie ten statut uchwalić. Względy formalne i merytoryczne wymagają przyśpieszenia działań w tym zakresie. Ponadto Stowarzyszenie Miast i Gmin „ Rzeka historii” ma na celu przygotowanie samorządów do realizacji wspólnych inwestycji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.Jeżeli nie zrobimy tego na tej sesji, tylko grudniowej, wówczas trudniejsze będzie pozyskanie środków zewnętrznych, chociażby na funkcjonowanie projektu „Rzeka historii”, które można pozyskać jeszcze w tym roku. Celem tego Stowarzyszenia jest między innymi działanie na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Miast i Gmin należących do Stowarzyszenia, wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenie regionalnego produktu turystycznego i zarządzanie marką tego produktu. Przedłożony do uchwalenia statut Stowarzyszenia zyskał akceptację prawną radcy prawnego UM. Ponadto został on już przyjęty przez gminę Radziłów.

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski – Radny Miasta

Skierował do Burmistrza następujące pytania:

- Zapytał, czy w tym roku dojdzie do realizacji inwestycji na ulicy Sportowej?

- Odnosząc się do spotkania radnych z Prezesem PKS w Łomży zapytał, kiedy zostanie podjęta uchwała w sprawie lokalizacji przystanków i opłat za korzystanie z nich, która de facto powinna być podjęta już półtora roku temu. Dlaczego do tej pory Miasto nie zajęło się tym tematem i jakie służby w Urzędzie Miasta zawiodły?

Pan Adam Kiełczewski – Burmistrz Miasta

Powiedział, że inwestycja zostanie zrealizowana w tym roku – jesteśmy w trakcie tworzenia SIWZ, niebawem zostanie ogłoszony przetarg.

Odp. na pytanie Pana Adama Jankowskiego dot. sprawy dworca PKS w Grajewie

Powiedział, że bardzo prawdopodobne jest przedstawienie projektu przedmiotowej uchwały na najbliższej sesji.

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski- Radny RM

Zapytał się, jakie były koszty dofinansowania zieleni miejskiej w przeciągu ostatnich 4 lat, której to kwoty Zakład nie mógł przeznaczyć na inwestycje ?

Pani Monika Dziejma – Główna Księgowa ZWiK

Odpowiedziała, że kwoty które padały na jednym z wcześniejszych posiedzeń w wys. 80 -100 tys. zł, to były kwoty z uwzględnieniem kosztów pośrednich. Koszty bezpośrednie to rocznie ok. 10-20 tys. zł.

 

(Źródło - protokoły Rady Miasta Grajewo - kadencja 2010-2014 - BIP UM Grajewo)

 

Pan Tomasz Cebeliński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Postawił wniosek formalny o wykreślenie §2 punkt 2 podpunkt a) załącznika nr 8 do projektu uchwały. Swój wniosek umotywował tym, że jest przeciwny deportacji ubóstwa na przedmieścia Grajewa i jednocześnie powiększanie tego ubóstwa przez kolejne wykluczenia. Dodał, że z praktyki innych miast widać, że takie działania nie pomogły, a wręcz zaszkodziły. Jednocześnie poprosił o przygotowanie ekspertyzy prawnej odnośnie legalności takiego przedsięwzięcia.

Pan Krzysztof Jamrozy – Radny Miasta

Odnosząc się do przedstawionego przez dyrektora ZADM programu naprawczego stwierdził, że jest on okrojony i niespójny. W związku z tym postawił wniosek formalny o wykreślenie §2 punkt 2 podpunkt g) załącznika nr 8 do projektu uchwały dotyczący zwiększenia dotacji przedmiotowej dla ZADM.

Pan Adam Jankowski – Radny Miasta

Przychylił się do wniosku Pana Tomasza Cebelińskiego, dlatego że temat inwestycji został zainicjowany bez uprzedniej debaty w tej sprawie. Nie wiadomo, jaki to będzie konkretnie wydatek, jak dużo mieszkań, czy to jest w ogóle opłacalne. Następnie postawił wniosek formalny o wykreślenie §2 punkt 2 podpunkt b) załącznika nr 8 do projektu uchwały. Stwierdził, że jest jak najbardziej za przeprowadzeniem inwestycji przyłączenia Przedszkola Miejskiego nr 1 do sieci ciepłowniczej PEC z ekonomicznego punktu widzenia. Jednak ze społecznego punktu widzenia jest to inwestycja nieuzasadniona, gdyż w związku z tym ludzie stracą pracę. Przy problemie łączenia szkół w zespoły mówiliśmy o ochronie etatów, a tymczasem w dniu dzisiejszym nie pada stwierdzenie, że w związku z tą inwestycją 3 osoby stracą pracę. Zaproponował, by przesunąć to na przyszły rok.

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski – Radny Miasta

Trwa inwestycja na ul. Sportowej, czego od wielu lat oczekiwali mieszkańcy os. M. Konopnickiej, ale pojawia się pytanie, dlaczego w tym etapie nie będą budowane parkingi przy stadionie? Powiedział, że jego zdaniem te parkingi były tak naprawdę najważniejszym elementem przy realizacji inwestycji. W związku z powyższym zadał pytanie, kto podjął tak nieodpowiedzialną i bezmyślną decyzję?

Pan Adam Kiełczewski - Burmistrz

- odp. na pytanie dot. zawężenia zakresu robót na ul. Sportowej poprzez brak parkingów: o odpowiedź poprosił Pana G. Rosińską, Naczelnika Wydz. Inwestycji i Pozyskiwania Środków UM. Przedtem jednak dodał, że było to działanie etapowane, ze względu na określoną ilość środków finansowych. Dodał, że w następnym roku budżetowym będzie można pomyśleć o realizacji kolejnego etapu.

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski - Radny RM

Na jakim etapie są rozmowy z GDDKiA ws. wjazdu na ul. Rtm Konopki?

Pan Bogdan Wojsławowicz - Naczelnik WGK

Rozmowy z GDDKiA trwają już dość długo. Początkowo stanowisko Dyrekcji było przychylne i został nawet przysłany projekt porozumienia, które po naniesieniu poprawek formalno –prawnych ze strony naszego Urzędu pod koniec marca zostało odesłane z powrotem. W związku z tym, że nie było konkretnych odpowiedzi GDDKiA, UM 11. Kwietnia br. kolejny raz przesłał pismo, a ponadto w ślad za tą korespondencją dwukrotnie przeprowadził rozmowę telefoniczną z osobami odpowiadającymi za ten temat. Taka rozmowa odbyła się również przedwczoraj, kiedy uzyskał informację, że temat utknął w departamencie prawnym GDDKiA, gdyż prawnicy generalnie rozważają, czy w ogóle można takie porozumienie podpisać. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Dyrekcja wycofa się z podpisania takiego porozumienia. Aktualnie czekamy na pisemne potwierdzenie tego stanowiska i wówczas podejmie kolejne starania, by przekonać do wspólnej inwestycji.

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski - Radny RM
Powiedział, że o ile zawsze był i jest zwolennikiem budowy basenu, to o tyle uważa, że cięcia inwestycji drogowych na ulicach w części zachodniej miasta, tj. Baśniowej, Sportowej i Przemysłowej są krzywdzące dla tych mieszkańców, po czym skierował następujące pytania:
- Kiedy był znany termin składania wniosków w tym konkursie; czy radni muszą podejmować decyzje na dwa dni przed granicznym terminem złożenia wniosku, bez możliwości odbycia dyskusji na posiedzeniach komisji RM, zważywszy na to, jak ważny jest to temat?
- Zwrócił również uwagę, że z uwagi na to, że inwestycja będzie realizowana wyłącznie przez miasto, nie można mówić o partnerstwie publiczno-prawnym z Mlekpolem?
- Z czego nastąpi sprzedaż majątku zaplanowanego na kwotę ok. 4 mln zł w 2013 roku?


Pan Adam Kiełczewski - Burmistrz
Odpowiedział, że:
- po części jest prawdą, że nie jest to inwestycja w ramach partnerstwa publiczno-prawnego. Zaznaczył, że nie można było wpisać w program częściowego finansowania inwestycji przez Mlepkol z kilku ważnych powodów.
- Nie było możliwe wcześniejsze zwołanie sesji i komisji, z uwagi na długi weekend majowy, a ponadto z uwagi na brak precyzyjnych danych dotyczących zmiany kosztorysu.

Więcej

 

Pan Adam Jankowski - Radny RM

Przyznał, że z każdym dniem przybywa informacji na oficjalnych stronach Urzędu Miasta, a zwłaszcza w Biuletynie Informacji Publicznej. Powiedział, że w ostatnich dniach BIP został wzbogacony o wykaz klubów radnych, linki do statutu miasta oraz jednostek organizacyjnych oraz uchwał go zmieniających. To, co najważniejsze dla przyszłych inwestorów, to nowa baza ofert inwestycyjnych. Wykaz nieruchomości gotowych do sprzedaży znajduje się na stronie www.grajewo.pl i BIP-ie. Każda nieruchomość jest opatrzona informacją, zdjęciem oraz kontaktem z Wydziałem Gospodarki Nieruchomości UM. To nowa jakość w miejskiej polityce gospodarki gruntami i nieruchomościami. Stwierdził, że w jego ocenie nasz BIP aktualnie jest jednym z najlepszych w województwie i za to podziękował sekretarzowi miasta. Dodał, że liczy na to, że standard jakości tego medium informacyjnego będzie utrzymany.

(Źródło - protokoły Rady Miasta Grajewo - kadencja 2010-2014 - BIP UM Grajewo)

 

Radna - Pani Halina Zalewska - Przewodnicząca Komisji Oświaty...RM
Zgłosiła wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad przyjęcia Apelu Rady Miasta, który został przyjęty na posiedzeniu komisji Oświaty...RM w dniu 26.03.2012 roku w sprawie przyznania TV TRWAM miejsca na multipleksie cyfrowym – na pisemny postulat p. A.K. Szymczaka.


Pan Grzegorz Curyło – Przewodniczący Rady Miasta
Potwierdził, iż na początku marca br. taki postulat wpłynął i rozpatrywała go merytoryczna Komisja Oświaty....RM. Przygotowany na wniosek w/w Komisji projekt Apelu w dniu dzisiejszym Państwo radni otrzymali. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby jeszcze w tej kwestii zabrać głos?


Pan Adam Jankowski - Radny RM
W imieniu Klubu Radnych „Porozumienie dla Grajewa” zaapelował o nietworzenie precedensu, bo następnym razem może przyjść znowu jedna osoba z żądaniem poparcia jakiejś stacji telewizyjnej lub poprosi nas o stanowisko w sprawie reformy emerytalnej, w sprawie systemu na Białorusi albo w sprawie Madzi z Sosnowca. Dodał, że nikt z radnych nie widział tych tysięcy podpisów, o których pan Szymczak wspominał. Dlatego abstrahując od tego, czy to jest zasadne, czy też nie, poprosił o wycofanie tego wniosku i zastanowienie się nad tym, czy występowanie w imieniu prywatnej firmy, jaką jest fundacja Lux Weritatis nie jest naruszeniem konstytucyjnej zasady równości wobec prawa.

Więcej

 

Pan Adam Jankowski - Radny RM
- Czy miasto planuje przygotować spójną i długofalową strategię promocji Grajewa w formie dokumentu; czy mamy postawiony jasny cel promocji z odpowiednimi wyliczeniami; czy mamy pomysł na markę Grajewa i na sztandarową imprezę utożsamianą z naszym miastem (Mońki mają Dzień Ziemniaka; Wysokie Mazowieckie - Święto Mleka, Ełk – Ogień i Woda). W związku z powyższym czas na imprezę, która będzie kojarzona z Grajewem.

Odpowiedź została udzielona na piśmie - w zakładce Interpelacje i zapytania

(Źródło - protokoły Rady Miasta Grajewo - kadencja 2010-2014 - BIP UM Grajewo)

 

Pan Adam Jankowski - Radny RM Poinformował, że:
- 24 października ubiegłego roku wystosował do pana Burmistrza interpelację w sprawie sposobu wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dot. działalności UM Grajewo. Podczas tej kontroli, która odbyła się w 2007 roku i dotyczyła kwestii udostępniania informacji publicznych w BIP, stwierdzono nieprawidłowości. Wskazywałem, że w BIP-ie brakuje protokołów z posiedzeń rady miasta i komisji, projektów i aktów prawa miejscowego, zasobów zgromadzonych w archiwum zakładowym, statutów i majątku gminy, jednostek organizacyjnych, sprawozdań z kontroli, okresowych sprawozdań z działalności Rady i Burmistrza oraz jednostek organizacyjnych, danych o majątku miasta, ciężaru publicznego oraz długu publicznego i udzielonych przez miasto umorzeń podatku. Obowiązek publikowania tych informacji nakłada ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Więcej