Głosowania 2012
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
 1. Uchwała Rady Nr XXXI/201/12 z dnia 2012-12-28 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez Pana Tadeusza Deresza dotyczącej zakresu działalności Burmistrza Miasta Grajewo. ZA
 2. Uchwała Rady Nr XXXI/202/12 z dnia 2012-12-28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
 3. Uchwała Rady Nr XXXI/203/12 z dnia 2012-12-28 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo. ZA
 4. Uchwała Rady Nr XXXI/204/12 z dnia 2012-12-28 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. ZA
 5. Uchwała Rady Nr XXXI/205/12 z dnia 2012-12-28 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022 ZA
 6. Uchwała Rady Nr XXXI/206/12 z dnia 2012-12-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok. ZA
 7. Uchwała Rady Nr XXXI/207/12 z dnia 2012-12-28 w sprawie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. ZA
 8. Uchwała Rady Nr XXXI/208/12 z dnia 2012-12-28 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026. PRZECIW
 9. Uchwała Rady Nr XXXI/209/12 z dnia 2012-12-28 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2013. PRZECIW
 10. Uchwała Rady Nr XXXI/210/12 z dnia 2012-12-28 zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. ZA
 
 1. Uchwała Rady Nr XXX/180/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez Pana (...) na działania Dyrektora Grajewskiej Izby Historycznej w Grajewie. ZA
 2. Uchwała Rady Nr XXX/181/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo. ZA
 3. Uchwała Rady Nr XXX/182/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. ZA
 4. Uchwała Rady Nr XXX/183/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. ZA
 5. Uchwała Rady Nr XXX/184/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ZA
 6. Uchwała Rady Nr XXX/185/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. ZA
 7. Uchwała Rady Nr XXX/186/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. ZA
 8. Uchwała Rady Nr XXX/187/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. ZA
 9. Uchwała Rady Nr XXX/188/12 z dnia 2012-11-28 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. ZA
 10. Uchwała Rady Nr XXX/189/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie zasad udzielania i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym działającym na terenie miasta Grajewo, przeznaczonej na utrzymanie urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczania. ZA
 11. Uchwała Rady Nr XXX/190/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. PRZECIW
 12. Uchwała Rady Nr XXX/191/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022. ZA
 13. Uchwała Rady Nr XXX/192/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok. ZA
 14. Uchwała Rady Nr XXX/193/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa, dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II". PRZECIW
 15. Uchwała Rady Nr XXX/194/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. ZA
 16. Uchwała Rady Nr XXX/195/12 z dnia 2012-11-28 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie. ZA
 17. Uchwała Rady Nr XXX/196/12 z dnia 2012-11-28 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo, określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy. ZA
 18. Uchwała Rady Nr XXX/197/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Grajewo. ZA
 19. Uchwała Rady Nr XXX/198/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie założenia Stowarzyszenia Miast i Gmin "Rzeka historii". PRZECIW
 20. Uchwała Rady Nr XXX/199/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miast i Gmin "Rzeka historii". ZA
 21. Uchwała Rady Nr XXX/200/12 z dnia 2012-11-28 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta. PRZECIW
 
 1. Uchwała w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. PRZECIW
 2. Uchwała Rady Nr XXIX/174/12 z dnia 2012-10-26 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
 3. Uchwała Rady Nr XXIX/175/12 z dnia 2012-10-26 w sprawie podziału Miasta Grajewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. ZA
 4. Uchwała Rady Nr XXIX/176/12 z dnia 2012-10-26 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia w działalności sportowej. ZA
 5. Uchwała Rady Nr XXIX/177/12 z dnia 2012-10-26 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022. ZA
 6. Uchwała Rady Nr XXIX/178/12 z dnia 2012-10-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok. ZA
 7. Uchwała Rady Nr XXIX/179/12 z dnia 2012-10-26 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości dokonywania czynności poboru opłat targowych i ich rozliczania oraz sprawowania przez Urząd Miasta w Grajewie nad w/w czynnościami nadzoru i kontroli. ZA
 

nieobecny

 
 1. Uchwała Rady Nr XXVII/158/12 z dnia 2012-08-29 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez Panią (...) na działanie Burmistrza Miasta Grajewo. ZA
 2. Uchwała Rady Nr XXVII/159/12 z dnia 2012-08-29 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic Gminy Grajewo. ZA
 3. Uchwała Rady Nr XXVII/160/12 z dnia 2012-08-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta – Panu Adamowi Kiełczewskiemu. PRZECIW
 4. Uchwała Rady Nr XXVII/161/12 z dnia 2012-08-29 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Miasto Grajewo. ZA
 5. Uchwała Rady Nr XXVII/162/12 z dnia 2012-08-29 zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych. ZA
 6. Uchwała Rady Nr XXVII/163/12 z dnia 2012-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
 7. Uchwała Rady Nr XXVII/164/12 z dnia 2012-08-29 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022. ZA
 8. Uchwała Rady Nr XXVII/165/12 z dnia 2012-08-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok. ZA
 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Grajewo na okres od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r. PRZECIW

 

nieobecny

 
 1. Uchwała Rady Nr XXIV/148/12 z dnia 2012-06-27 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. PRZECIW
 2. Uchwała Rady Nr XXIV/149/12 z dnia 2012-06-27 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. PRZECIW
 3. Uchwała Rady Nr XXIV/150/12 z dnia 2012-06-27 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez (.....) na bezskuteczne działania Dyrektora Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie na zgłaszane problemy mieszkaniowe. ZA
 4. Uchwała Rady Nr XXIV/151/12 z dnia 2012-06-27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. PRZECIW
 5. Uchwała Rady Nr XXIV/152/12 z dnia 2012-06-27 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022. PRZECIW
 6. Uchwała Rady Nr XXIV/153/12 z dnia 2012-06-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok. PRZECIW (wcześniej za wnioskami o wykreślenie z projektu uchwały z Załącznika nr 8 § 2 ust. 2 pkt a, b i g)
 7. Uchwała Rady Nr XXIV/154/12 z dnia 2012-06-27 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu. ZA
 8. Uchwała Rady Nr XXIV/155/12 z dnia 2012-06-27 udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu. ZA
 

1. Uchwała Rady Nr XXII/141/12 z dnia 2012-05-07 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022. ZA
2. Uchwała Rady Nr XXII/142/12 z dnia 2012-05-07 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok. ZA
3. Uchwała Rady Nr XXIII/143/12 z dnia 2012-05-30 w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Grajewie. ZA
4. Uchwała Rady Nr XXIII/144/12 z dnia 2012-05-30 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami miasta Grajewo konsultacji dotyczących zmiany granic. ZA
5. Uchwała Rady Nr XXIII/145/12 z dnia 2012-05-30 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu. ZA
6. Uchwała Rady Nr XXIII/146/12 z dnia 2012-05-30 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022. ZA
7. Uchwała Rady Nr XXIII/147/12 z dnia 2012-05-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok. ZA (wcześniej za wnioskiem o wykreślenie z projektu uchwały z Załącznika nr 8 § 2 ust. 2 pkt b)

 
 1. Uchwała Rady Nr XXII/141/12 z dnia 2012-05-07 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022 ZA
 2. Uchwała Rady Nr XXII/142/12 z dnia 2012-05-07 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok ZA
 
 1. Uchwała Rady Nr XXI/137/12 z dnia 2012-04-25 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016. ZA
 2. Uchwała Rady Nr XXI/138/12 z dnia 2012-04-25 w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Miasto Grajewo. ZA
 3. Uchwała Rady Nr XXI/139/12 z dnia 2012-04-25 w sprawie zawarcia Porozumienia z Powiatem Grajewskim w sprawie wyrażenia zgody przez Miasto Grajewo na założenie i prowadzenie oddziału przedszkolnego specjalnego przez Powiat Grajewski. ZA
 4. Uchwała Rady Nr XXI/140/12 z dnia 2012-04-25 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa”. ZA
 
 1. Uchwała Rady Nr XXI/137/12 z dnia 2012-04-25 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016. ZA
 2. Uchwała Rady Nr XXI/138/12 z dnia 2012-04-25 w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Miasto Grajewo. ZA
 3. Uchwała Rady Nr XXI/139/12 z dnia 2012-04-25 w sprawie zawarcia Porozumienia z Powiatem Grajewskim w sprawie wyrażenia zgody przez Miasto Grajewo na założenie i prowadzenie oddziału przedszkolnego specjalnego przez Powiat Grajewski. ZA
 4. Uchwała Rady Nr XXI/140/12 z dnia 2012-04-25 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa”. ZA
 

 

 1. Uchwała Rady Nr XX/129/12 z dnia 2012-03-30 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez (.....) na działania dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. WSTRZYMUJĄCY
 2. Uchwała Rady Nr XX/130/12 z dnia 2012-03-30 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Grajewo oraz określenia granic ich obwodów. ZA
 3. Uchwała Rady Nr XX/131/12 z dnia 2012-03-30 zmieniająca uchwałę w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. ZA
 4. Uchwała Rady Nr XX/132/12 z dnia 2012-03-30 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Grajewo. ZA
 5. Uchwała Rady Nr XX/133/12 z dnia 2012-03-30 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
 6. Uchwała Rady Nr XX/134/12 z dnia 2012-03-30 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Grajewo. ZA
 7. Uchwała Rady Nr XX/135/12 z dnia 2012-03-30 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022
 8. Uchwała Rady Nr XX/136/12 z dnia 2012-03-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok. ZA

Apel Rady Miasta Grajewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyznania TV TRWAM miejsca na multipleksie cyfrowym. Nie brałem udziału w głosowaniu

 

 
  1. Uchwała Rady Nr XIX/128/12 z dnia 2012-03-08 w sprawie realizacji projektu trzech samorządów p.n. "Rzeka Historii". ZA
    
   1. Uchwała Rady Nr XVIII/123/12 z dnia 2012-02-29 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie. ZA
   2. Uchwała Rady Nr XVIII/124/12 z dnia 2012-02-29 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie. ZA
   3. Uchwała Rady Nr XVIII/125/12 z dnia 2012-02-29 uchylająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe na rok 2012. ZA
   4. Uchwała Rady Nr XVIII/126/12 z dnia 2012-02-29 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta. ZA
   5. Uchwała Rady Nr XVIII/127/12 z dnia 2012-02-29 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta. ZA
    
   1. Uchwała Rady Nr XVII/113/12 z dnia 2012-01-26 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
   2. Uchwała Rady Nr XVII/114/12 z dnia 2012-01-26 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. ZA
   3. Uchwała Rady Nr XVII/115/12 z dnia 2012-01-26 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Grajewo na okres od 01.03.2012 r. do 31.08.2012 r. ZA
   4. Uchwała Rady Nr XVII/116/12 z dnia 2012-01-26 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe na rok 2012. ZA
   5. Uchwała Rady Nr XVII/117/12 z dnia 2012-01-26 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo na 2012 rok. ZA
   6. Uchwała Rady Nr XVII/118/12 z dnia 2012-01-26 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo na 2012 rok. ZA
   7. Uchwała Rady Nr XVII/119/12 z dnia 2012-01-26 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo na 2012 rok. ZA
   8. Uchwała Rady Nr XVII/120/12 z dnia 2012-01-26 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo na 2012 rok. ZA
   9. Uchwała Rady Nr XVII/121/12 z dnia 2012-01-26 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Grajewo na 2012 rok.
   10. Uchwała Rady Nr XVII/122/12 z dnia 2012-01-26 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. ZA