2011 VII-IX
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Najprawdopodobniej już od 1 stycznia przyszłego roku będzie obowiązywać uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta. Zwolnieniu będą podlegać budynki lub ich części, jak również budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na liczbę zatrudnionych osób). Ostatnie uwagi i poprawki do projektu uchwały zostały wniesione przez radnych i prawników podczas ostatnich posiedzeń komisji miejskich.

Projekt, który w Tygodniku Grajewskim z 14 września br. został nazwany bublem, w przyszłym miesiącu zostanie ostatecznie zaopiniowany przez radnych a następnie poddany pod głosowanie. Krzywdzące zdaniem radnych Klubu Porozumienie dla Grajewa jest nazwanie naszego projektu czymś, co według słownika języka polskiego jest towarem kiepskiej jakości lub czymś nieatrakcyjnym. To samo można powiedzieć o niektórych gazetach i artykułach w nich zamieszczanych. Po to dany projekt jest przedkładany radcy prawnemu, skarbnikowi i opiniowany przez innych prawników, aby radni mogli następnie wprowadzić potrzebne poprawki i przyjąć uchwałę, która będzie zgodna z prawem i będzie realizować zakładany w niej cel. Ten się myli, kto nic nie robi!

Więcej…

 

Nowy system preferencyjnych kredytów studenckich, rządowy program kierunków zamawianych, reforma systemu stypendialnego oraz ograniczenie wieloetatowości kadry naukowej to tylko kilka spośród wielu dokonań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wymieniła podczas niedzielnego spotkania prof. Barbara Kudrycka.

Minister Kudrycka gościła w Grajewie na zaproszenie lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Burmistrz Grajewa Adam Kiełczewski, Zastępca Burmistrza Przemysław Chyliński, grajewscy radni, a także dyrektorzy niektórych szkół. Sam miałem zaszczyt poprowadzić to spotkanie i już na początku zapytałem minister Kudrycka o cel, jaki przyświecał wprowadzeniu opłat za drugi kierunek studiów. Jak przyznała, za tę zmianę "obrywa" się jej najbardziej, ale dzięki temu paradoksalnie rząd zapewnił szerszy dostęp do studiów bezpłatnych. Bezpłatnie z drugiego kierunku będą mogli korzystać najlepsi studenci, podobnie jak obecnie najlepsi maturzyści dostają się na studia bezpłatne. Już dzisiaj kilkanaście tysięcy studentów otrzymuje wysokie (nawet do 1 tys. złotych miesięcznie) stypendia na kierunkach zamawianych - przekonywała profesor.

Więcej…

 

W dniu dzisiejszym w internetowym wydaniu Gazety Współczesnej ukazał się artykuł na temat diet grajewskich radnych. W związku ze wzrostem płacy minimalnej, automatycznie do góry pójdą nasze diety, które w uchwale Rady Miasta Grajewo z 27 kwietnia 2007 r. (zmienionej uchwałami z 2 grudnia 2008 r. oraz 22 lutego 2011 r.) zostały powiązane właśnie z wysokością płacy minimalnej. Ta ostatnia jest  regulowana przez rząd, co oznacza, że radni nie mają wpływu na jej wzrost.

Inną sprawą jest fakt, że to radni ustalają zasady przyznawania diet radnych. W innych gminach niekoniecznie diety powiązane są z płacą minimalną. Stosowane są m.in. zryczałtowane kwotowe określenie wysokości diety.

W związku z zaistniałą sytuacją, członkowie Klubu Radnych Porozumienie dla Grajewa, w skład którego wchodzą radni z Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, zadecydowali o przygotowaniu projektu uchwały zmieniającej uchwałę z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet radnych Rady Miasta Grajewo. Projekt uchwały będzie tak skonstruowany, aby od stycznia przyszłego roku diety radnych pozostały na obecnym poziomie.

Więcej…

 

Spośród zaplanowanych w budżecie na 2011 rok 55,2 mln zł, Miasto Grajewo wydatkowało w I półroczu 24,5 mln zł, co stanowi 44,5 proc. wykonania planu. Na same wynagrodzenia osobowe i pochodne przeznaczono 13,5 mln zł (najwięcej w oświacie - 71 proc., administracji publicznej - 13,04 proc. oraz opiece społecznej - 8,16 proc.). Tak wynika z informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 r.

Co więcej:

- z zaplanowanych na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego 103 tys. zł wydatkowano na razie tylko 575 zł,

- na funkcjonowanie Rady Miasta Grajewo przeznaczono dotychczas 170 tys. zł,

- wydatki poniesione na działalność Urzędu Miasta wynoszą kwotę 1,8 mln zł (1,5 mln zł to wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi, 87 tys. zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody; 4,5 tys. zł - zakup sprzętu do monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego budynku),

- na promocję Miasta wydano do tej pory 71 tys. zł (w tym na nowy aparat cyfrowy - 3,5 tys. zł, kamerę z wyposażeniem - 2,5 tys. zł, druk gazety grajewskiej 1,6 tys. zł, a na promocję miasta w portalu internetowym - 2,3 tys. zł),

Więcej…

 

W sierpniu grajewscy radni otrzymali informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 r. Dokument, którego sporządzenie jest wymogiem ustawy o finansach publicznych, zawiera wykonanie planu dochodów i planu wydatków w okresie styczeń-czerwiec br.

Z informacji wynika, że plan dochodów został wykonany w 50,45 proc. Dochody własne miasta (podatki i opłaty lokalne) zrealizowano w kwocie blisko 14 mln zł, co stanowi 51,59 proc. dochodów ogółem. Z samego podatku od nieruchomości do kasy miejskiej wpłynęło 6,2 mln zł. W I półroczu tego roku środki pozyskane na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej zamknęły się w kwocie 447 tys. zł (głównie projekty szkolne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Inne ciekawe dane:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 4,3 mln zł, a od osób prawnych 81 tys. zł (w tym czasie nie wpłynęła do budżetu miasta kwota około 700 tys. zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 200 tys. zł od osób prawnych obliczonych proporcjonalnie do planu na 2011 r.,

- plan dochodów Straży Miejskiej na 2011 r. - 207 tys. zł, wykonanie - 14,7 tys. (z czego nałożone mandaty 13,7 tys. zł),

Więcej…

 

Scena plenerowa, plac festynowy, lokale gastronomiczne oraz nowe ścieżki zakładają dwa projekty zagospodarowania Parku Central przygotowane dla Urzędu Miasta Grajewo. Radni oraz goście mogli je obejrzeć w trakcie ostatniej sesji miejskiej.

Projektanci na terenie parku zaplanowali również plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki nożnej i koszykówki oraz wiaty widokowe położone wokół powiększonych i oczyszczonych oczek wodnych. W narożniku ulic Zielonej i Koszarowej przewidziano miejsca parkingowe.

W pobliżu Miejskiego Domu Kultury zaproponowano scenę a wokół niej utwardzony plac. To ostatnie rozwiązanie oznacza, iż imprezy plenerowe zostałyby przeniesione z terenów Klubu Hades właśnie do Parku Central. Jestem całym sercem za tym pomysłem, zwłaszcza, że był to jeden z punktów programowych grajewskiej Platformy Obywatelskiej w ubiegłorocznych wyborach samorządowych.

Więcej…

 

Przebudowa urządzeń energetycznych w ulicy Wilczewo planowana jest na 2013 r. - tak wynika z odpowiedzi Zakładu Sieci Łomża skierowanej w czerwcu tego roku do Urzędu Miasta.

Pismo jest pokłosiem interpelacji jaką wystosowałem 27 kwietnia br. na ręce burmistrza Grajewa (artykuł Absurd na ul. Wilczewo). Apelowałem w niej o jak najszybsze podjęcie działań w kierunku zmiany przebiegu linii.

PGE Dystrybucja S.A. zobowiązało się, że zgodnie z zatwierdzonym Planem Rozwoju Spółki w tym roku opracowane będą dane programowe na przebudowę linii energetycznej, w przyszłym roku projekt przebudowy a realizacja w 2013 r. Trzymamy za słowo!

 

Powakacyjna piątkowa XI Sesja Rady Miasta Grajewo obfitowała w zapytania i interpelacje radnych, a także w znaczną liczbę podjętych przez radnych uchwał. Tematem zainteresowania były podwyżki ciepła dostarczanego przez PEC,  komunikacja miejska, problemy z sygnalizacją świetlną w centrum miasta oraz kwestia dewastacji i zbierania się w nocy ludzi młodych na terenie skateparku przy Szkole Podstawowej nr 4.

W tej ostatniej sprawie burmistrz Grajewa Adam Kiełczewski zapowiedział wymianę nieefektywnej kamery VHS na profesjonalną kamerę, dzięki której będzie możliwe zidentyfikowanie sprawców zniszczeń. W odpowiedzi na pytanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa na niektórych ulicach miasta, władze Grajewa poinformowały, że w przyszłym tygodniu na skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Koszarowej zostaną zamontowane progi spowalniające. Jeden z radnych zaapelował o uzupełnienie sygnalizacji świetlnej w centrum miasta o pomocniczą sygnalizację dźwiękową, która służyłaby osobom niewidzącym. Sprawa leży jednak w gestii zarządcy dróg, czyli GDDKiA Oddziału w Białymstoku.

Więcej…

 

Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmian w budżecie miasta umożliwiającej budowę lodowiska sezonowego "Biały Orlik". W związku z pozytywną rekomendacją Zarządu Województwa Podlaskiego do Ministra Sportu, władze miasta muszą zabezpieczyć na ten cel 300 tys. zł (co stanowi 50-procentowy wkład własny). Profesjonalne lodowisko będzie mieściło się na terenie obecnego Orlika przy ul. 11-go Listopada i będzie można z niego skorzystać już za kilka miesięcy. To fantastyczna informacja dla wszystkich miłośników łyżwiarstwa i osób, które chcą aktywnie spędzić zimowe, nudne do tej pory w Grajewie, popołudnia i ferie zimowe.

Lepsze czasy czekają być może także grajewskich kupców i osoby handlujące na grajewskiej targowicy. Miasto przeznaczy 30 tys. zł na aktualizację dokumentacji projektowej w związku z planowanym złożeniem wniosku do Programu Rozwój Obszarów Wiejskich "Mój rynek". Program Ministerstwa Rolnictwa zakłada współfinansowanie budowy lub przebudowy targowiska, które będzie utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, a zadaszone stoiska będą zajmować co najmniej połowę powierzchni targowiska.

Więcej…

 

Niewiele ponad dziesięć dni pozostało do zakończenia wakacji. Okres ten to dla wielu czas wypoczynku i regeneracji sił. Tym bardziej cieszy wzmożona aktywność legislacyjna Burmistrza i Urzędu Miasta. Świadczy o tym ilość znaczących zmian w budżecie, jakie władze miasta chcą przeforsować na zbliżającej się sesji Rady Miasta (26 sierpnia).

Na najbliższym wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji miejskich radni zaopiniują m.in. przeznaczenie pieniędzy na aktualizację dokumentacji programowej w związku z planowanym złożeniem wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Mój rynek" oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum nr 3. Radnych czeka także dyskusja nad "Białym Orlikiem" oraz nad tym, o co wspólnie z mieszkańcami ul. Łąkowej zabiegam od początku kadencji, tj. uzupełnieniem podstawowej infrastruktury technicznej na ul. Łąkowej, Działkowej, Konopskiej i Stefczyka. Pozytywne rozpatrzenie przez radnych wspomnianych propozycji będzie znaczącym krokiem w rozwiązaniu wielu problemów, zarówno infrastrukturalnych, społecznych, jak i rekreacyjnych.

Więcej…

 

Jest problem z sygnalizacją w centrum Grajewa. Doświadcza tego każdy, kto próbuje w ciągu dnia przejechać przez miasto. Nie jest to wyłącznie sprawka zmiany organizacji ruchu. Już w 2009 r. dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Oddziału w odpowiedzi na interwencję Posła Józefa Klima pisał, że "z posiadanych prognoz wynika, iż swoboda ruchu na drodze krajowej nr 61 wyczerpie się do roku 2015. Oprócz jednak prowadzenia przez GDDKiA prac nad rozbudową drogi nr 61 oraz nad wykonaniem obwodnicy Grajewa, wskazane byłoby aby Urząd Miejski w Grajewie również przyłączył się i wspomógł starania zmierzające do poprawienia swobody i bezpieczeństwa ruchu na przejściu przez Grajewo. Wskazane byłoby więc, aby Miasto Grajewo rozpoczęło prace projektowe nad zapewnieniem mieszkańcom Grajewa alternatywnych przejazdów przez tory kolejowe, tak by droga krajowa nie była jedynym miejsce umożliwiającym przejazd na drugą stronę miasta".

Rozmowy Miasta z PKP w sprawie budowy nowego przejazdu kolejowego na wysokości ulic Wierzbowej i Kwiatowej miały miejsce jeszcze za kadencji burmistrza Waszkiewicza, jednak nie przyniosły one spodziewanych rezultatów. Może warto powrócić do rozmów z PKP na temat tej koncepcji?

Więcej…

 

Znamy już nazwiska wszystkich kandydatów Platformy Obywatelskiej RP w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu.

Listy kandydatów były przygotowywane i akceptowane przez wszystkie szczeble władz naszej partii. 28 lipca Rada Krajowa PO zatwierdziła je. Poniżej kandydaci PO w województwie podlaskim.

SEJM

1 Kudrycka Barbara - lat 55, nauczyciel akademicki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wiceprzewodnicząca Regionu PO
2 Raczkowski Damian- lat 36, prawnik, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Regionu PO
3 Tyszkieiwcz Robert- lat 48, wydawca, Poseł na Sejm RP, Członek Zarządu Regionu PO
4 Kamińska Bożena- lat 46 ekonomista, nauczyciel, Radna Miasta Suwałki, Radna Sejmiku Wojewódzkiego
5 Borysewicz Maciej Andrzej- lat 32, prawnik, Radny Miasta Łomża, Przewodniczący Rady Miasta Łomża, Przewodniczący PO w Powiecie Miasto Łomża
6 Klim Józef Piotr - lat 50, nauczyciel historii, Poseł na Sejm RP, Członek Rady Krajowej PO
7 Cieślik Leszek Stanisław - lat 55, prawnik, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący PO w Powiecie Augustowskim
8 Piotrowska Hanna Karolina - lat 45, prawnik,  Wiceprzewodniocząca PO Powiatu Miasto Białystok
9 Sosna Aleksander - lat 48, inspektor pracy, Wiceprezydent Białegostoku, doradca społeczny Prezydenta RP
10 Sapińska Daria Krystyna - lat 54, mgr technolog żywności, Radna Sejmiku Województwa, Członek Rady Regionu PO

Więcej…

 

Pamiętacie Państwo sprawę opuszczonego budynku przy ul. Bocznej? Pod koniec kwietnia br. ponad 20 mieszkańców ulicy poparło napisany przeze mnie wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grajewie o wydanie decyzji nakazującej rozbiórką zagrożonego zawaleniem obiektu (art. Ten budynek zagraża życiu! Napisaliśmy wniosek).

W wyniku przeprowadzonej przez organ rozprawy administracyjnej, właściciel działki został zobowiązany do likwidacji zagrożenia, a tym samym rozbiórki od lat niszczejącego budynku. Posesja została kilka dni temu zrównana z ziemią, a następnie ogrodzona (na zdjęciach niszczejący budynek przed i działka po rozbiórce).

W imieniu swoim, i jak sądzę większości mieszkańców ulicy Bocznej, serdecznie dziękuję Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Grajewie za szybkie i stanowcze działania w tej kwestii. Dzięki takim zdecydowanym krokom przywraca się wiarę w prawo i instytucje państwa. Nasza okolica jest teraz bezpieczniejsza oraz piękniejsza.


 

W trakcie ostatniej sesji RM poruszyłem dwie sprawy, o które prosili mnie mieszkańcy Grajewa. Jedna z nich dotyczyła sytuacji prawnej ulicy Topolowej oraz szans utwardzenia jej w najbliższym czasie.

Jak powiedział naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Bogdan Wojsławowicz, odcinek 50 metrów od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego leży na terenie gminy wiejskiej, dalsza część ulicy w całości należy do miasta i jest regularnie równana. Jak przyznał, w ubiegłym roku wójt Gminy Grajewo zaproponował przyłączenie całej ulicy Topolowej do gminy wiejskiej. Miasto na ten wniosek nie odpowiedziało. Naczelnik tłumaczył, iż nie podjęto żadnych działań w tym kierunku ze względu na zbyt długą procedurę zmiany granic. W mojej opinii miasto nie jest najzwyczajniej zainteresowane oddaniem Gminie Grajewo ulicy Topolowej. Dzisiaj ta ulica stanowi naturalną granicę miasta, a w przyszłości będzie zapewne ważnym ciągiem komunikacyjnym na nowym osiedlu. Korzystniejszym rozwiązaniem dla miasta byłoby włączenie w granice miasta terenów między ul. Spokojną i skrzyżowaniem ulic Wojska Polskiego i Topolowej.

Więcej…