2011 IV-VI
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Ponad sześć godzin trwała wczorajsza X sesja Rady Miasta Grajewo. Miała ona szczególny charakter, gdyż radni rozpatrywali w jej trackie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2010. Jak przyznał sam burmistrz Adam Kiełczewski, ubiegłoroczny budżet został niemal w całości zrealizowany przez wcześniejszego gospodarza Grajewa, za co Krzysztofowi Waszkiewiczowi podziękował. Jednomyślnie 19 głosami za udzieliliśmy Burmistrzowi Miasta absolutorium.

Zdecydowaną większość czasu zajęła nam dyskusja nad problemem dotyczącym przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z ulicami Szkolną, Konopską, Kolejową oraz linią kolejową, a także budowy obwodnicy miasta. Od samego początku dyskusja miała charakter polityczny. Zaproszenie polityków na tę debatę skazało ją na niepowodzenie.

Więcej…

 

Teren Grajewa objęty jest 16 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co stanowi ok. 6% powierzchni miasta - tak wynika z dokumentów Urzędu Miasta dostarczonych radnym. Obecnie w opracowaniu znajduje się plan miejscowy terenu położonego w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego (Zobacz mapę).

Grajewo, w porównaniu do innych miast, wypada w tej kategorii blado. Według „Raportu o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2007 r.” Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, udział powierzchni pokrytej obowiązującymi planami wyniósł w gminach 24,2%. W samym województwie podlaskim, na koniec 2007 r., gminy miejskie były pokryte planami średnio w 38,9%.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem planistycznym w gminie.  Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każda gmina powinna posiadać taki plan, jednak nie jest to wymóg obowiązkowy, a potrzeba jego sporządzenia wynika z polityki przestrzennej gminy. Podstawowym celem miejscowego planu jest zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego.

MPZP jest istotnym źródłem informacji dla samej gminy jak i dla inwestorów – jego zapisy decydują, m. in. o tym czy konkretna nieruchomość gruntowa może być zabudowana czy też nie.  Stanowi on w głównej mierze podstawę do ustanawiania miejsca realizacji inwestycji budowlanej, rozwiązań urbanistycznych czy architektoniczno-budowlanych.

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o przeznaczenie 60 tys. zł na sporządzenie dokumentacji technicznej ul. Proletariackiej. W obrębie tej ulicy Miasto Grajewo planuje stworzenie niewielkiej strefy inwestycyjnej (6 ha), na co chce pozyskać jeszcze w tym roku pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Ponadto radni dyskutowali nad zasadnością wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w zakupie nowego samochodu do zadań operacyjnych. W opinii radnych naszego klubu, Policja nie wykazuje dobrej woli chociażby przy rozwiązaniu problemu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z pozostałymi ulicami przy torach kolejowych. Od lat nikt nie widział tam policjanta kierującego ruchem. Ostatecznie pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały przekazującej Policji dotację w wysokości 10 tys. zł na zakup nowego samochodu.

Dodatkowo podczas obrad komisji przegłosowano udzielnie Burmistrzowi Miasta absolutorium oraz powierzenie spółce BIOM zadania własnego Miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni rozpatrzą sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010 r. Instytucja absolutorium budżetowego jest podstawowym narzędziem rozliczenia personalnej oceny organu wykonującego budżet (czyli Burmistrza Grajewa). Tegoroczne postępowanie, ze względu na nową ustawę o finansach publicznych, będzie różniło się od procedur przeprowadzanych w latach ubiegłych. Ponadto, kontrolę przeprowadzi rada w innym składzie niż uchwalająca budżet na 2010 r. Dodatkowo opiniowane będzie wykonanie budżetu realizowane przez dwóch różnych burmistrzów.

Podjęcie przez radę uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium jest równoznaczne z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zostanie podjęta przed upływem dziewięciu miesięcy od wyboru wójta i nie później niż na dziewięć miesięcy przed zakończeniem kadencji. Oznacza to, że w tym roku w przypadku nieudzielania absolutorium burmistrzowi, referendum nie zostanie przeprowadzone z uwagi na siedmiomiesięczny okres sprawowania urzędu przez obecnego burmistrza.

Więcej…

 

Dwie sprawy, w których podejmowałem u władz miasta interwencję, znalazły szczęśliwy finał. Na skrzyżowaniu ulic Generała Bema i Generała Dąbrowskiego pojawił się znak STOP. Moim zdaniem powinien on być ustawiony przy wjeździe na skrzyżowanie od strony miasta, niemniej mam nadzieję, że jego głównie psychologiczny wymiar zwróci uwagę kierowców na niebezpieczeństwo jakie czyha w tym miejscu. Natomiast na ul. Wilczewo naprawiono uszkodzony chodnik - nasyp został wzmocniony betonowymi płytami ażurowymi.

 

W Planie Pracy na rok 2011 grajewskiej Straży Miejskiej czytamy, że do zadań strażników należy m.in.: ujawnianie nielegalnych wysypisk śmieci usytuowanych na terenie miasta oraz wykrywanie sprawców utworzenia tych wysypisk, a także prowadzenie działań zmierzających do likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci poprzez systematyczne patrolowanie tych miejsc i prowadzenie spotkań edukacyjnych w szkołach i przedszkolach.

Pierwsze zdjęcia pokazuje jedno z takich nielegalnych wysypisk, na drugim widać skutek mojej interwencji u Straży Miejskiej (ul. Gen. Dąbrowskiego, okolice małej obwodnicy miasta).

 

Od 1 stycznia przyszłego roku sesje Rady Miasta Grajewo będą nagrywane, a następnie zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta. Zmiana w Statucie została poparta 11 głosami przy 10 głosach sprzeciwu podczas VIII posiedzenia radnych 3 czerwca br.

Klub Radnych Porozumienie dla Grajewa, jako wnioskodawca, opowiedział się za jak najoszczędniejszym wariantem nowego rozwiązania. Chcemy, aby sesje były nagrywane za pomocą zakupionej już wcześniej przez Urząd Miasta kamery a montażem zajęli się pracownicy UM. Podobne rozwiązania mają zastosowanie w wielu polskich miejscowościach np. Bogatyni, Oświęcimiu, Krapkowicach czy pobliskim Radziłowie.

Jako klub ponownie powróciliśmy do tematu apelu do Starosty Grajewskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy estetyki na terenie dworca kolejowego w Grajewie. Miesiąc temu, gdy po raz pierwszy poruszyliśmy tę sprawę, otrzymaliśmy zapewnienie, że sprawa została starostwu naświetlona i będzie pozytywnie załatwiona. Miesiąc po tym, sytuacja na terenie dworca nie zmieniła się. Skwer pomiędzy zabytkowym budynkiem dworca a wieżą ciśnień jest zarośnięty, a suche konary drzew zagrażają życiu podróżujących. Wniosek o włączenie do porządku obrad ponownie przepadł stosunkiem głosów 6 do 15.

Więcej…

 

Radni wstępnie zobowiązali się wobec Zarządu Powiatu Grajewskiego do wsparcia finansowego z budżetu miasta inwestycji przebudowy ul. Wiórowej (1,6 mln zł) oraz remontu odcinka ul. Przemysłowej (od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową - w kwocie 282 tys.).

Na środowym wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji zostaliśmy poinformowani o gotowości przystąpienia władz miasta do konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne RPOW na lata 2007-2013. Miasto dysponuje w okolicy ulic Robotniczej i Proletariackiej 6 hektarami nieużytków, które za pieniądze z UE chciałoby uzbroić pod działalność gospodarczą.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta. Jeszcze w tym roku zostanie przeznaczonych 240 tys. zł na kanalizację oraz 80 tys. zł na budowę sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II (tereny po byłej jednostce wojskowej).

8 głosami za, przy 5 sprzeciwu oraz 3 wstrzymujących się (4 radnych nie brało udziału w głosowaniu), pozytywnie odniesiono się do zmiany Statutu Miasta Grajewo polegającej na umożliwieniu mieszkańcom dostępu do nagrań z posiedzeń Rady Miasta. Jako reprezentant wnioskodawcy miałem dzisiaj okazję zaprezentować uzasadnienie do projektu uchwały, a następnie odpowiadać na pytania radnych. Wśród wątpliwości przeważały te natury finansowej, technicznej oraz... wyborczej ("nagrania w internecie będą mogli oglądać tylko ludzie młodzi, a naszymi wyborcami są także starsi ludzie" sic!). Aby uchwała mogła wejść w życie, najpierw musi zostać pozytywnie przegłosowana na najbliższej sesji.

 

2 czerwca mija dokładnie pół roku od chwili wypowiedzenia przeze mnie słów: ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami gminy i jej mieszkańców  -  godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań gminy. To dobra okazja, aby podsumować ostatnie sześć miesięcy i odpowiedzieć sobie na pytania – w czym byłem pomocny, w czym zaniechałem, a czego nie udało się przeforsować?

Najpierw formalności. Jestem członkiem Klubu Radnych Porozumienie dla Grajewa. Byłem obecny na wszystkich posiedzeniach Komisji budżetu i rozwoju gospodarczego, wspólnych posiedzeniach komisji oraz na wszystkich dotychczasowych sesjach. Brałem udział we wszystkich głosowaniach. Od sierpnia ubiegłego roku prowadzę stale aktualizowaną stronę internetową.


Projekty uchwał i apel:

- jestem autorem projektu uchwały ws. zmiany Statutu Miasta Grajewo, którego celem jest umożliwienie mieszkańcom miasta dostępu do nagrań z posiedzeń Rady oraz jej komisji (będzie rozpatrywany 1 i 3 czerwca),

- moją inicjatywą jest projekt apelu do władz Powiatu Grajewskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy estetyki na terenie dworca kolejowego w Grajewie. Niestety, decyzją większości radnych apel został zdjęty z porządku obrad,

- brałem udział w pracach nad uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie Grajewa nowe inwestycje (projekt nie był jeszcze przez radnych rozpatrywany).

 

Do Burmistrza Grajewa skierowałem cztery pisemne interpelacje:

- w sprawie udrożnienia rowów melioracyjnych w okolicy ulicy Działkowej (miejski odcinek rowu na ul. Działkowej został udrożniony; reaktywowana została spółka wodna w której kompetencjach leży dbanie o stan rowów; Miasto zadeklarowało spółce pomoc organizacyjną i finansową; na moją prośbę Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Stanisław Adam Doliwa wystosował w lutym br. do Zarządy Powiatu interpelację w sprawie nadzoru Starosty Powiatu Grajewskiego nad stanem rowów melioracyjnych),

- w sprawie braku podstawowej infrastruktury technicznej na ulicy Łąkowej oraz w sprawie dodania do zadań inwestycyjnych w 2011 r. sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Łąkowej (w odpowiedzi uzyskałem zapewnienie, że Burmistrz wystąpi do Rady Miasta z propozycją zmian do budżetu, polegającą na wprowadzeniu zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Łąkowej, Działkowej i Stefczyka; wcześniej odbyłem spotkanie z mieszkańcami ul. Łąkowej, a następnie z grupą przedstawicieli spotkaliśmy się z Burmistrzem),

- w sprawie przebudowy linii energetycznej na ul. Wilczewo (Miasto ponownie zwróciło się do Zakładu Sieci Łomża z prośbą o podanie terminu przebudowy linii; organizuję właścicielom posesji bezpłatną pomoc prawną przy dochodzeniu odszkodowania).

 

Wystosowałem cztery pisemne zapytania:

- w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu uli Generała Bema i Generała Dąbrowskiego,
- w sprawie dochodów z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej słupów ogłoszeniowych,
- w sprawie ul. Sportowej oraz parkingów w okolicy kościoła przy ul. Piłsudskiego,
- w sprawie ewidencji psów agresywnych na terenie Miasta Grajewo.

Drogą e-mailową oraz telefoniczną otrzymałem od mieszkańców Grajewa kilka próśb i listów, za które jestem im bardzo wdzięczny. Sprawy, w których byłem proszony o interwencję dotyczyły:

- odblokowania ścieżki rowerowej przy Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol (skierowałem prośbę w tej sprawie do Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie),
- uszkodzonego chodnika na ul. Wilczewo (w maju br. chodnik został naprawiony),
- parkowania samochodów wzdłuż ul. Konstytucji 3 Maja,
- powstawania nowych sklepów wielko powierzchniowych,
- ruiny budynku na ul. Wyspiańskiego (sprawa w toku),
- ewidencji psów agresywnych (skierowałem w tej sprawie zapytanie do Burmistrza Grajewa),
- składowiska śmieci na ul. Gen. Dąbrowskiego (w pobliżu ul. Braci Świackich – nieczystości zostały usunięte).

Podczas posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miasta poruszałem m.in. sprawy:

- stanu utrzymania dróg i chodników w okresie bożonarodzeniowym,
- przeniesienia dworca PKS (przedstawiciele PKS-ów deklarują, że do przeprowadzki dworca autobusowego na teren dzisiejszej targowicy miejskiej mogłoby dojść jeszcze w tym roku),
- rozbudowy cmentarza komunalnego oraz budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na ulicy Geodetów (w tym roku teren nowego cmentarza zostanie ogrodzony),
- wadliwego oświetlenia ulicy Piłsudskiego i Wojska Polskiego,
- dochodów MOSiR-u, w szczególności z udostępniania sauny (sauna jest od marca dostępna dla wszystkich mieszkańców),
- powołania nowej Grajewskiej Rady Sportu,
- przebudowy ul. Piłsudskiego,
- oszczędności w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Grajewo,
- zwołania wspólnej sesji Rady Miasta Grajewo oraz Rady Powiatu Grajewskiego (w sprawie sytuacji Szpitala Ogólnego w Grajewie),
- wystąpienia Grajewa ze Związku Miast Polskich,
- danych kontaktowych radnych na stronie www.grajewo.pl (dane telefoniczne oraz e-mailowe 5 radnych widnieją na stronie),
- nieczystości na jednej z posesji przy ul. Bocznej oraz wzdłuż torów kolejowych,
- zagospodarowania budynku położonego w parku przy ul. Wojska Polskiego.

Pozostała działalność:

- uczestniczyłem w spotkaniu z władzami miasta oraz przedstawicielami firmy Contino Alfa - inwestora, który jest zainteresowany budową w granicach miasta fermy wiatrakowej,

- brałem udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi,

- w imieniu mieszkańców ul. Bocznej złożyłem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosek o wydanie decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego,

- zaapelowałem do Pana Marka Mołczanowskiego o ustąpienie z funkcji wiceprzewodniczącego do czasu wyjaśnienia sprawy. Apel został wręczony także przewodniczącej Klubu Służba Miastu Pani Henryce Jagielskiej.

 

Bardzo żałuję, że nie mogę brać udziału w licznych uroczystościach, spotkaniach i wystawach organizowanych przez grajewskie szkoły oraz instytucje kulturalne, sportowe i społeczne. Przepraszam wszystkich, których moja nieobecność smuci lub irytuje. Nie jest tajemnicą, że na co dzień przebywam poza Grajewem. Niemniej, za każdym razem, gdy mam taką możliwość, uczestniczę w ważnych dla mieszkańców Grajewa wydarzeniach. Ponadto, proszę wierzyć, temat Grajewa jest w moich warszawskich relacjach politycznych i towarzyskich poruszany nad wyraz często.

Nie udało mi się w przeciągu ostatnich miesięcy rozpocząć prac nad powołaniem Młodzieżowej Rady Miasta. Co prawda, przeprowadziłem w tej sprawie rozmowy z dwoma dyrektorami szkół, ale nie starczyło mi czasu, aby jeszcze w tym roku szkolnym młodzi ludzie zyskali własne forum dyskusji nad przyszłością Grajewa.

Do moich zaniechań chciałbym zaliczyć brak inicjatywy w sprawie opracowania Kodeksu Etycznego Radnego oraz wprowadzenia do statutu miejskiego instytucji doraźnej komisji etyki.  Nie wiem czy gra jest nadal warta świeczki, zwłaszcza po reakcjach radnych Grajewskiej Wspólnoty Samorządowej oraz Prawa i Sprawiedliwości, dla których żadnej afery kupowania głosów w Grajewie nie było, a grajewska demokracja jest przykładna i nieskazitelna. W tym punkcie żałuję, że nie przekonałem wszystkich radnych Porozumienia dla Grajewa do tego, aby apel o ustąpienie z funkcji wiceprzewodniczącego rady miasta był stanowiskiem całego klubu. Wątpię, abym mógł uzyskać aprobatę dla inicjatywy Kodeksu Etycznego Radnego, zwłaszcza, że jak to określiła jedna z radnych GWS, po tym jak przekazałem Panu Wiceprzewodniczącemu mój apel o ustąpienie, jestem „niewarty rozmowy”.

Z wyrazami szacunku,


 

Więcej…

 

Od wielu lat mieszkańcy ul. Sportowej domagają się budowy nawierzchni jezdni i chodników w ich ulicy. Stan obecnej nawierzchni jest skandaliczny, bez względu na porę roku. Sportowa jest ważnym ciągiem komunikacyjnym, ponieważ stanowi objazd dla kierowców samochodów, którzy omijają skrzyżowanie przy torach kolejowych. Wzmożony ruch na tej ulicy panuje również w okresie świąt Wszystkich Świętych, a także podczas meczów Warmii Grajewo.

Dokumentacja projektowa na budowę infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów (odcinek pomiędzy ul. Sportową i Braci Świackich) została wykonana w 2009 r., natomiast w ubiegłym roku Miasto uzyskało pozwolenie na budowę. Według odpowiedzi na moje zapytanie w tej sprawie, przed wybudowaniem nawierzchni w/w ulic należy jeszcze przełożyć sieć wodociągową i telekomunikacyjną. Dalsze działania zależą od przyznania przez Radę Miasta środków na ten cel.

Wkrótce zwrócę się do Burmistrza Grajewa o skonkretyzowanie mojej odpowiedzi, ponieważ inicjatywa uchwałodawcza w stosunku do budżetu miasta przysługuje organowi wykonawczemu, czyli burmistrzowi, a nie radnym.

PRZECZYTAJ ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ

 

W ewidencji psów ras niebezpiecznych prowadzonej przez Urząd Miasta znajdują się obecnie tylko 3 zezwolenia wydane na ich utrzymanie. Tak wynika z odpowiedzi, jaką uzyskałem na moje zapytanie skierowane 27 kwietnia ws. ewidencji psów agresywnych na terenie Grajewa. W ubiegłym i bieżącym roku nie wydano żadnego zezwolenia na utrzymywanie takich psów. Zapytanie skierowałem na prośbę jednego z mieszkańców zatroskanego o bezpieczeństwo swojej rodziny i innych osób.

Nie oznacza to jednak, że możemy czuć się w pełni bezpieczni. Jak czytamy w odpowiedzi, obowiązek rejestracji psów zaliczanych do ras agresywnych mają właściciele i posiadacze tych psów z rodowodem. Mieszańce nie są uznawane za psy ras agresywnych. Ile jest takich mieszańców w Grajewie? Nikt z nas nie wie.

Pojęcie rasy psa uznawanego za agresywną wprowadza art. 10 ustawy o ochronie zwierząt. Przepis ten nakłada na hodowcę psa takiej rasy wymóg uzyskania zezwolenia na hodowlę od właściwego urzędu gminy. Aktem prawnym określającym rasy psów uznanych za agresywne jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. Wymienia się tu 11 ras psów.

Wykaz ras agresywnych

PRZECZYTAJ ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ

 

Od pewnego czasu w grajewskich mediach szerzy się informacja, jakoby rozpoczęła się rewitalizacja centrum Grajewa. Wszyscy mamy już dość obecnego stanu rzeczy, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni. Zwłaszcza, że jaskółka pojawiła się, bo musiała.

Rozbiórka budynków przy Placu Niepodległości została wymuszona przez sytuację, czyli pożar jaki miał miejsce w lutym br. Na ostatniej sesji RM radni uchwalili zmiany w budżecie. Tym samym o 55 tys. zł zwiększono dotację przedmiotową dla ZADM w Grajewie na rozbiórkę spalonych i uszkodzonych budynków na Placu Niepodległości i ul. Traugutta, zakup blaszaka na uzupełnienie pomieszczeń gospodarczych, remont odzyskanych mieszkań do przesiedlenia osób poszkodowanych, remont ubikacji oraz przeniesienie napowietrznej linii energetycznej. Proste wnioskowanie - gdyby nie tragedia, żadnych wyburzeń nie byłoby.

Centrum to zazwyczaj wizytówka miasta. Oprócz walorów estetycznych, posiada również ogromną wartość ekonomiczną. Najczęściej to w centrum miasta ulokowane są najekskluzywniejsze sklepy oraz najlepsze lokale usługowe. W Grajewie jest odwrotnie.

Więcej…

 

Wkrótce wiernym zostanie oddany kościół przy ul. Piłsudskiego. Znaczną część parafian będą stanowić mieszkańcy pobliskich wsi, którzy z pewnością zechcą pozostawiać swoje samochody nieopodal nowego kościoła.

W związku z tym, zadałem Burmistrzowi Grajewa pytania, czy plan budowy nawierzchni na ul. Sportowej zakłada również budowę parkingu wzdłuż stadionu miejskiego oraz czy władze miasta prowadzą rozmowy ze stroną kościelną rozmowy na temat miejsc parkingowych na terenie przykościelnym lub w pobliżu nowego kościoła.

W odpowiedzi z 11 maja czytam, iż wzdłuż ulicy Sportowej na wysokości stadionu zostały zaprojektowane miejsca parkingowe. Natomiast dokumentacja projektowa ul. Partyzantów nie przewiduje miejsc parkingowych przy nowym kościele. Parkingi w/w obiektu będą wybudowane przez parafię zgodnie z dokumentacją na budowę kościoła - od strony ul. Partyzantów i Piłsudskiego.

PRZECZYTAJ ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ

 

Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na dostosowanie się do nowego systemu gminy będą mieć 18 miesięcy. Przy czym w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, rady gmin będą zobowiązane podjąć uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowelizacja przygotowana przez Ministerstwo Środowiska zakłada zdjęcie z mieszkańców obowiązku samodzielnego podpisywania omów na odbiór śmieci. Nowy system zakłada, że to gminy będą przeprowadzały przetargi na odbiór odpadów, gospodarowały środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców za odpady, a od firm egzekwowały odpowiednią jakość usług.

Zgodnie z ustawą gminy będą zobowiązane do przeprowadzenia przetargów, w których zostaną wyłonione firmy, które zajmą się odbiorem odpadów od właścicieli. Dodatkowo samorządy gmin będą musiały stworzyć regiony gospodarki odpadami komunalnymi i będą zobowiązane do budowy i utrzymania instalacji recyklingu i utylizacji.

Więcej…

 

Na zaproszenie samego odznaczonego miałem przyjemność uczestniczyć w sobotę 14 maja w konferencji z okazji XX-lecia Ruchu Komitetów Obywatelskich. Podczas jubileuszu w Sali Kolumnowej Sejmu, doradca prezydenta Jan Lityński w imieniu głowy państwa Bronisława Komorowskiego, wręczył kilkudziesięciu zasłużonym działaczom Ruchu ordery i odznaczenia za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych i transformacji ustrojowej w Polsce, za propagowanie idei państwa obywatelskiego oraz osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej.

Srebrnym krzyżem zasługi odznaczony został Pan Bronisław Chełmiński, szef grajewskiego komitetu obywatelskiego, obecnie wiceprzewodniczący koła Platformy Obywatelskiej w Grajewie.

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień zauważył, że komitety mają w historii Polski długą tradycję i powstawały zwykle na zakrętach historii, kiedy dotychczasowa władza nie panowała nad sytuacją. Tak było też w latach 1989-1990. W ocenie Stępnia to "niezwykła mobilizacja ducha obywatelskiego" doprowadzała do ich powstawania. Wicemarszałek Sejmu Ewa Kierzkowska podziękowała wszystkim członkom komitetów za odwagę i za inspirowanie do świadomej, odpowiedzialnej obywatelskości.

Więcej…

 

Właściciele jednej z posesji przy ul. Wilczewo poprosili mnie o interwencję w sprawie trzech słupów elektrycznych, które od ponad 25 lat stoją na ich działce.

Słupy zostały postawione w latach 80-tych bez zgody właściciela w związku z planowaną zmianą kierunku biegu ulicy. Do takiej zmiany nigdy jednak nie doszło. Pomimo wielu próśb do Urzędu Miasta oraz Zakładu Sieci Łomża, słupy pozostały na swoim miejscu. W jednej z odpowiedzi z 16 czerwca 2008 r. burmistrz Grajewa poinformował, że miasto zwróciło się w przedmiotowej sprawie do właściciela linii tj. Zakładu Sieci Łomża, który zapewnił, iż przebudowa linii energetycznej nastąpi po 2010 r.

Umiejscowienie owych słupów jest dzisiaj bezcelowe, a w dodatku utrudnia właścicielom posesji prowadzenie jakichkolwiek prac budowlanych, ogrodniczych lub porządkowych. Słupy oświetlają działkę, tymczasem 100-metrowy odcinek ul. Wilczewo (od. ul. Dwornej do ul. 23-stycznia) tonie w ciemnościach. Latem 2008 r. na wspomnianym odcinku prowadzone były prace związane z budową nawierzchni oraz chodników. Miasto nie skorzystało z okazji, aby jednocześnie przebudowano linię energetyczną. Sprawa ta, jest kolejnym przykładem z ul. Wilczewo (obok nieszczęsnego chodnika - pisałem o nim 22.04) na to, jak można spartolić robotę. O bezsensowności zaślepienia tego odcinka ulicy nie wspomnę!

W tej sprawie 27 kwietnia br. wystosowałem do Burmistrza Miasta Adama Kiełczewskiego interpelację.

 

Podczas VII Sesji Rady Miasta radni usłyszeli od Burmistrza Adama Kiełczewskiego, że jego protest do Zarządu Województwa Podlaskiego ws. nieprzyznania dotacji unijnej na budowę basenu został odrzucony. Burmistrz poinformował, że i od tej decyzji miasto próbuje się odwołać.

W ramach interpelacji i zapytań radna Monika Stefańska zapytała czy miasto planuje wziąć udział w Programie Maluch - konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest dofinansowanie zakładania gminnych żłobków i klubów dziecięcych. W odpowiedzi usłyszała, że miasto być może weźmie udział w konkursie w przyszłym roku. Zaproponowałem aby władze miasta rozważyły pomysł zaadoptowania w tym celu budynku w parku przy ul. Wojska Polskiego. Poprosiłem również burmistrza o interwencję ws. budynku na ul. Bocznej 3. Przekazałem mu kopię wniosku mieszkańców ulicy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz ze zdjęciami obiektu.

Więcej…

 

Brawami radni Grajewskiej Wspólnoty Samorządowej oraz Prawa i Sprawiedliwości nagrodzili płomienne oświadczenie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Grajewo Pana Marka Mołczanowskiego, wygłoszone podczas dzisiejszej VII sesji miejskiej.

Dowiedzieliśmy się z niego, że wobec jego osoby prowadzona jest medialna i internetowa nagonka, a zarzut kupowania głosów jest wyssany z palca. Zapowiedział, że będzie walczył o swoje dobre imię. Upomniał przy okazji wszystkich radnych "swoim" jakże cennym spostrzeżeniem, że samorząd nie powinien być areną walki politycznej i tak dalej.

A co z dobrym imieniem całej Rady? Mówi się, że po niektórych oklaskach należałoby umyć ręce. Ja bym tak zrobił, ale korzystając z okazji, złożyłem na ręce Pana Radnego apel o ustąpienie z funkcji wiceprzewodniczącego do czasu wyjaśnienia sprawy. Apel został wręczony także przewodniczącej Klubu Służba Miastu.

Treść apelu

 

Nad tym jak funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna, co zrobić z budynkiem położonym w parku przy ul. Wojska Polskiego i czy przeznaczać pieniądze na zagospodarowanie Parku Central debatowali radni na wczorajszym wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.

Zarówno burmistrz, jak i poszczególni radni, mieli wiele zastrzeżeń do funkcjonowania miejskiej biblioteki. Podnoszono kwestię braku strony internetowej, elektronicznego katalogu książek oraz liczby zatrudnionych w jednostce osób.

Wiele czasu radni poświęcili uchwałom wyrażającym zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. W obu przypadkach, po długiej analizie sytuacji, większość radnych negatywnie zaopiniowała projekt. Emocja pojawiły się również w trakcie dyskusji nad zmianami w budżecie miasta. Burmistrz zaproponował, aby w tym roku wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne p.n. "Zagospodarowanie Parku Central" i przeznaczyć na nie 100 tys. zł. Pieniądze mają być w pierwszej kolejności przeznaczone na wykonanie projektu. W parku miałoby się znaleźć miejsce na kawiarnię lub pub, skatepark z prawdziwego zdarzenia, plac zabaw i ścieżki rekreacyjne.

Więcej…

 

Ponad 20 mieszkańców ulicy Bocznej poparło wniosek o wydanie decyzji nakazującej rozbiórką zagrożonego zawaleniem obiektu położonego przy ul. Bocznej 3.

Wniosek z prośbą o wydanie decyzji, listą podpisów oraz załączonymi zdjęciami skierowany został do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grajewie. Dzisiaj miałem wątpliwą przyjemność złożyć wniosek na ręce Pana Inspektora, a przy okazji wysłuchać litanii na temat bezradności urzędu w takich sprawach.

 

 

 

 

Wniosek o wydanie decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego

Działając na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwracamy się z prośbą o wydanie decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego na działce położonej przy ul. Bocznej 3.

Obiekt od wielu lat jest nieużytkowany, nie nadaje się do remontu, odbudowy ani wykończenia. Działka, na której znajduje się obiekt, nie jest ogrodzona. Budynkowi grozi zawalenie, co stanowi ogromne zagrożenie dla dzieci oraz osób, które mogą przebywać w budynku lub w jego pobliżu. Dodatkowym zmartwieniem naszych rodzin i sąsiadów jest fakt, iż budynek wykonany jest z drewna. Trzy lata temu uległ częściowemu spaleniu. Ogień mógł przenieść się na nasze domy. Szybka reakcja jednego z wnioskodawców zapobiegła tragedii. Wszystkie wspomniane argumenty przemawiają naszym zdaniem za tym, aby na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wnioskować o wydanie decyzji nakazującej właścicielowi działki rozebranie obiektu.

Ponadto widok starego, opuszczonego i walącego się domu negatywnie wpływa na estetykę całej ulicy Bocznej. Pragniemy żyć w bezpiecznej i pięknej okolicy. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszego wniosku.

 

I po chacie! Inspektor wydał nakaz

 

 


 

Tak właśnie od kilku miesięcy wygląda chodnik łączący ul. Wilczewo z ul. 23-go Stycznia. Latem 2008 r. za kwotę ponad 120 tys. zł wykonano polbrukową nawierzchnię krótkiego odcinka ul. Wilczewo. Przy okazji najstarszy odcinek ulicy został zaślepiony. Jak przekazał mi mieszkaniec Grajewa, który zwrócił się o interwencję w tej sprawie, chodnik był już raz naprawiany. Sytuacja jednak się powtórzyła. Problem został miesiąc temu zgłoszony odpowiedniemu wydziałowi Urzędu Miasta. Inwestycja na szczęście nadal objęta jest gwarancją. Realizujący zadanie oraz UM powinni jednak podejść do tematu bardziej profesjonalnie, ponieważ wykonanie tego chodnika jest obecnie typową polską fuszerką! Na kolejne naprawy miasto będzie musiało wykładać pieniądze z własnej kieszeni.

 

Czy słowo stanie się ciałem i Straż Miejska zostanie zlikwidowana? Temat pojawił się wraz ze zmianą na fotelu burmistrza i od początku wywołuje liczne komentarze. Pierwsza jasna deklaracja burmistrza odnośnie likwidacji Straży padła miesiąc temu podczas ostatniego posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej. Przedstawiciel strażników musiał odpowiadać na pytania o łagodniejsze traktowanie mieszkańców w roku wyborczym, brak dokładnych statystyk odnośnie umów na wywóz nieczystości i udział w zeszłorocznej kampanii wyborczej.

Straż Miejska jest potrzebna miastu, ale nie w takim kształcie jak obecnie. Grajewo ani nie potrzebuje, ani go nie stać na pięć etatów w Straży. Jak to się stało, że przy spadającej liczbie mieszkańców, w Straży tworzono kolejne stanowiska? Miasto nie może zastępować urzędu pracy i stawać się głównym pracodawcą dla grajewiaków. Okrutna prawda, ale w budżecie na 2011 r. na Straż zaplanowano wydatki na sumę ponad 330 tys. zł.

Więcej…

 

W programie TVN24 "Prosto z Polski" ujawniono część rozmów Pana Adama Mazurka z oskarżoną o kupowanie głosów przewodniczącą jednej z komisji obwodowych.

O sprawie było głośno już po wyborach, jednak dopiero teraz Prokuratura Okręgowa w Łomży postawiła zarzuty szefowej komisji wyborczej w Domu Samopomocy Społecznej w Grajewie. W krótkim nagraniu pojawia się osoba wiceprzewodniczącego Rady Miasta, a prawdopodobnie to nie koniec nazwisk.

Dobre imię miasta oraz jego organu przedstawicielskiego zostało znacznie nadszarpnięte. Nie zmienia tego nawet fakt, że zarzuty zostały postawione wyłącznie starszej kobiecie. Skąd na taśmie pojawiają się takie, a nie inne nazwiska, powinien dociec sąd. Jeśli nie znalazły się tam przypadkowo, to wobec tych osób muszą zostać wyciągnięte konsekwencje - zarówno polityczne, jak i prawne.

Więcej…

 

Nie możemy doczekać się kanalizacji na naszej ulicy? Nadal jeździmy po "kocich łbach" lub drodze z ogromnymi dziurami? Mamy tego już naprawdę dosyć, a miasto nie ma pieniędzy na realizację inwestycji? Możemy wziąć sprawę w swoje ręce. Z pomocą przychodzi instytucja inicjatywy lokalnej. Została ona wprowadzona nowelizacją do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jeśli jako mieszkańcy uznamy, że konieczna jest określona inwestycja możemy wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do burmistrza. Z wnioskiem takim możemy wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej.

 

Więcej…

 

 

Podczas IV Sesji Rady Miasta 27 stycznia br. złożyłem na ręce przewodniczącego rady projekt uchwały ws. zmiany Statutu Miasta Grajewo. Celem projektu  jest umożliwienie mieszkańcom miasta dostępu do nagrań z posiedzeń Rady oraz jej komisji. Mam nadzieję, że projekt zostanie zaopiniowany przez radnych na najbliższym wspólnym posiedzeniu komisji.

Jeśli projekt uchwały uzyska poparcie większości radnych to nagrania video lub audio z posiedzeń można będzie oglądać na www.grajewo.pl. Podobne rozwiązania zastosowano już we Władysławowie, powiecie choszczeńskim i Ustce.

 

UZASADNIENIE

do projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia

Statutu Miasta Grajewo

 

Celem projektu uchwały jest poszerzenie zasady jawności działania organów Miasta Grajewo, w szczególności Rady Miasta Grajewo, poprzez umożliwienie mieszkańcom miasta dostępu do nagrań z posiedzeń Rady oraz jej komisji.

W interesie publicznym leży przesłanka, aby mieszkańcy Grajewa oraz wszyscy ci, którzy przebywają poza miejscem zamieszkania, mieli możliwość odsłuchania lub obejrzenia nagrania z prac organu, w skład którego wchodzą reprezentanci całej wspólnoty samorządowej. Powszechna opinia mieszkańców Grajewa na temat działalności całej rady, a tym samym wszystkich radnych, nie jest pozytywna. Od lat , wizerunek instytucji rady jest w grajewskich mediach oraz opiniach mieszkańców przedstawiany w sposób pejoratywny, a niejednokrotnie pogardliwy i umniejszający roli, jaką pełni rada w systemie zdecentralizowanej administracji publicznej. W wielu przypadkach krzywdząca ocena pracy rady wynika z braku informacji na temat jej działań. Z niewiedzy rodzą się domysły, niedomówienia, oskarżenia i przypisywanie radnym złej woli oraz ich etykietowanie.

Więcej…

 

Z przykrością zawiadamiam, iż poniższa informacja była tylko Prima Aprilisowym żartem. Niestety...

Tak zdecydowała Rada Powiatu Grajewskiego na wczorajszej sesji. Po wielu latach dyskusji nad przyszłością szpitala oraz kilkunastu nieudanych planach naprawczych, władze powiatu dały przekonać się, że szpital jako spółka prawa handlowego uszczelnia system, jest bardziej rentowny, a przede wszystkim jego dyrektor ma większą odpowiedzialność.

Uchwałą rady powiatu utworzono spółkę Powiatowe Centrum Zdrowia, gdzie 100 proc. udziałów należy do powiatu grajewskiego. Zlikwidowanie starego podmiotu i powołanie na to miejsce nowego świadczącego ten sam zakres usług medycznych ma na celu zrealizowanie dwóch zadań. Pierwsze to restrukturyzacja poziomu zatrudnienia. Tego nie da się zrobić bezboleśnie. Druga sprawa to restrukturyzacja zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Szpital działać będzie na podstawie kodeksu spółek handlowych, który w bardzo restrykcyjny sposób określa poziom odpowiedzialności zarządzających spółkami za ich wynik finansowy.

Więcej…