Głosowania 2010, 2011
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty przy oddawaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej lub jej części stanowiącej własność Miasta - na podstawie art.209 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - za
b) wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości - za
c) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok - za
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011-2017 - za
e) zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok - za
f) wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 - za
g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012–2022 - za
h) uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2012 - za
i) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej - za
 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej - za
b) określenia wzoru deklaracji i informacji podatkowych - za
c) zasad przyznawania diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Grajewo - za (projekt autorstwa Klubu Radnych  Porozumienie dla Grajewa)
d) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis - za
e) sposobu załatwienia skargi wniesionej przez Pana Tadeusza Linkowskiego i mieszkańców miasta Grajewo na działalność Burmistrza Miasta Grajewo i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony do 3 lat - za
g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty przy oddawaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej lub jej części stanowiącej własność Miasta w drodze bezprzetargowej na podstawie art.209 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - za
h) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród - za
i) przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok - za
j) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie - za
k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2017 - za
l) zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok - za
m) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - za
n) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - za
 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grajewie na kadencję 2012 2015- za
b) wyboru ławników na kadencję w latach 2012 2015- za
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat- za
d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu- za
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011–2017- za
f) zmian w budżecie miasta na 2011 rok - przeciw
g) uwzględnienia w budżecie miasta na 2013 rok wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału Miasta Grajewo w projekcie pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa"- za
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie- za
i) zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis- za (projekt autorstwa Klubu Radnych  Porozumienie dla Grajewa)
 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011–2017 - za
b) zmian w budżecie miasta na 2011 rok - za
 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie miasta na 2011 rok - nieobecny
 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) załatwienia skargi wniesionej telefonicznie przez Panią Danutę Sitkowską na Dyrektora Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych - za
b) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników - za
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011–2017 - za
d) zmian w budżecie miasta na 2011 rok - za
e) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu - za
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat - za
g) zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony - za
h) ustalenia opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym prowadzonym przez Miasto i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie - za
i) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, ustalenia jego numeru i granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - za
j) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa - za
 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok - za
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta- za
c) zmian w budżecie miasta na 2011 rok- za
d) przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza- za
e) przystąpienia Miasta Grajewo do spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym- za
f) powierzenia Spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Miasta Grajewo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013- za
g) przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony na osiedlu Centrum w Grajewie"- za
h) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu- za
 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie miasta na 2011 rok - nieobecny
 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) sposobu załatwienia skargi na Dyrektora Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie - za
b) zmian w budżecie miasta na 2011 rok - za
c) uchwalenia Statutu Miasta Grajewo - za (projekt autorstwa Klubu Radnych  Porozumienie dla Grajewa)
d) opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Grajewo - za
e) delegowania przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do Komisji ds. stypendiów i nagród dla zawodników, trenerów i innych osób - za
f) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu - za

 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym na Osiedlu 1000-lecia 5 - przeciw
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 37- przeciw
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat - za
d) zmian w budżecie miasta na 2011 r. - za
e) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu - za
f) określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia w działalności sportowej - za
g) zmieniającą uchwalę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta - za
 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) sposobu załatwienia skargi wniesionej przez mieszkańców Grajewa na działanie Dyrektora Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych - za
b) sposobu załatwienia skargi wniesionej przez Pana Aleksandra Szymczaka na działanie Burmistrza Miasta Grajewo - za
c) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok - za
d) delegowania przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do Komisji konkursowej rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji klubom sportowym w Grajewie - za
e) przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok - za
f) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży - za
g) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego - za
h) nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie - za
i) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Grajewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - za
j) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta - wstrzymujący
k) zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Grajewo - przeciw
 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Grajewo - za
b) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo - za
c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności - za
d) wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy - za
e) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Grajewo do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza - za
f) wystąpienia Miasta Grajewo ze Związku Miast Polskich - wstrzymujący
g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet radnych Rady Miasta Grajewo - za

h) przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Grajewo - za

 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) sposobu załatwienia skargi dot. rozgraniczenia działek budowlanych przy ul. Buczka 3 w Grajewie (niezasadna) - za
b) sposobu załatwienia skargi na Dyrektora Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie (niezasadna) - za
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011-2017 - za
d) uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok - za
e) zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Grajewo na okres od 01.03.2011 r. do 29.02.2012 r. - przeciw
f) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo - za
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat - za
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo na 2011 r. - za
i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo na 2011 r. - za
j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo na 2011 r. - za
k) zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo na 2011 r. - za
l) zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Grajewo na 2011 r. - za
ł) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa - za
 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 - za
b) zmian w budżecie miasta na 2010 r. - za
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcą mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat - przeciw
d) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród - za
e) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe na rok 2011 - za
f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta – Panu Adamowi Kiełczewskiemu - wstrzymujący
g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok - przeciw
h) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok - za
i) w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta - za
 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta – Panu Adamowi Kiełczewskiemu - za
b) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych - za
 

Podjecie uchwały w sprawie:

a) wyboru Przewodniczącego Rady Miasta - za kandydaturą Agnieszki Siwik-Karwowskiej
b) wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta - za kandydaturą Krzysztofa Jamrozego
c) w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych - za