XXX Sesja Rady Miasta Grajewo
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

 

OBEJRZYJ SESJĘ RADY MIASTA GRAJEWO

28 XI 2012 r.

(video)

Na skróty:

- dyskusja nad włączeniem do porządku obrad uchwały ws. założenia Stowarzyszenia Miast i Gmin "Rzeka historii" - część 1 - od min. 6
- interpelacje i zapytania radnych - część 1 - od min. 20
- postawienie wniosku o zmianę uchwały ws. diet radnych - część 1 - od min. 33
- pytanie o spożywanie alkoholu na terenie szkoły po Gali Boksu - część 1 - od min. 35
- oświadczenie o rozwiązaniu Klubu Radnych Porozumienie dla Grajewa - część 1 - od min. 39
- sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej - część 2 - od min. 1
- głosowanie nad uchwałami śmieciowymi - część 3 - od min. 21
- głosowanie nad podatkami od nieruchomości - część 4 - od min. 4
- sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie prawidłowości czynności poboru opłat targowych i ich rozliczania oraz sprawowania przez Urząd Miasta nad wyżej wymienionymi czynnościami nadzoru i kontroli (wraz z dyskusją) - część 5 - od min. 28
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej - część 5 - od min. 48
- odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych - część 6 - od min. 1
- opłaty PEC za ciepło - część 6 - od min. 8
- nawierzchnia ul. Reymonta - część 6 - od min. 17
- dotacja dla szpitala - część 6 - od min. 22
- dokumentacja techniczna dla ul. Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Konopskiej i Kolejowej - część 6 - od min. 35
- żłobek - część 6 - od min. 37
- badanie uciążliwości ruchu na ul. Ełckiej - część 6 - od min. 42
- alkohol na terenie szkoły po Gali Boksu - część 7 - od min. 1
- wniosek radnego A. Chrostowskiego ws. śledztwa na temat prawa radnego A. Jankowskiego do pisania uchwał i pełnienia mandatu radnego - część 7 - od min. 11, odpowiedź A. Jankowskiego - część 7 - od min. 16
- złożenie projektu uchwały ws. obniżenia diet - część 7 - od min. 13
- złożenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego - część 7 - od min. 16 (o projekcie więcej na www.pograjewo.pl)


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXX. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez miejskie placówki oświatowe w roku szkolnym 2011/2012.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej na działania Dyrektora Grajewskiej Izby Historycznej;
b) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo;
c) określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
e) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
g) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
h) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
i) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej;
j) zasad udzielania i trybu postępowania o udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Miasta Grajewo, przeznaczonej
na utrzymanie urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczania;
k) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
l) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012 – 2022;
m) zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok;
n) przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grajewo, dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II”;
o) przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
p) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie;
q) zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo, określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup uprawnionych do otrzymania pomocy.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie prawidłowości dokonywania czynności poboru opłat targowych i ich rozliczania oraz sprawowania przez Urząd Miasta w Grajewie nad w/w czynnościami nadzoru i kontroli.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z XXIX. Sesji Rady Miasta.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie XXX. Sesji Rady Miasta.