Głosowania 2014
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

1. Uchwała Rady Nr LIV/395/14 z dnia 2014-10-29 w sprawie oceny aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo" oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Grajewa. ZA
2. Uchwała Rady Nr LIV/396/14 z dnia 2014-10-29 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. ZA
3. Uchwała Rady Nr LIV/397/14 z dnia 2014-10-29 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014 - 2026. ZA
4. Uchwała Rady Nr LIV/398/14 z dnia 2014-10-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok. ZA
5. Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa". PRZECIW

 

1. Uchwała Rady Nr LIII/387/14 z dnia 2014-09-29 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat.  ZA
2. Uchwała Rady Nr LIII/388/14 z dnia 2014-09-29 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. ZA
3. Uchwała Rady Nr LIII/389/14 z dnia 2014-09-29 utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, ustalenia jego numeru i granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. ZA
4. Uchwała Rady Nr LIII/390/14 z dnia 2014-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie. ZA
5. Uchwała Rady Nr LIII/391/14 z dnia 2014-09-29 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza. ZA
6. Uchwała Rady Nr LIII/392/14 z dnia 2014-09-29 w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie. ZA
7. Uchwała Rady Nr LIII/393/14 z dnia 2014-09-29 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027. ZA
8. Uchwała Rady Nr LIII/394/14 z dnia 2014-09-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok. PRZECIW

 

1. Uchwała Rady Nr LII/379/14 z dnia 2014-08-27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
2. Uchwała Rady Nr LII/380/14 z dnia 2014-08-27 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Grajewo na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. ZA
3. Uchwała Rady Nr LII/381/14 z dnia 2014-08-27 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Grajewo. ZA
4. Uchwała Rady Nr LII/382/14 z dnia 2014-08-27 w sprawie zmian w podziale Miasta Grajewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. ZA
5. Uchwała Rady Nr LII/383/14 z dnia 2014-08-27 w sprawie zmian w podziale miasta Grajewo na stałe obwody głosowania. ZA
6. Uchwała Rady Nr LII/384/14 z dnia 2014-08-27 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo oraz nadania jej Statutu. ZA
7. Uchwała Rady Nr LII/385/14 z dnia 2014-08-27 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027. ZA
8. Uchwała Rady Nr LII/385/14 z dnia 2014-08-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok. ZA

 

1. Uchwała Rady Nr L/368/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2013 instytucji kultury, dla których Miasto Grajewo jest organizatorem. ZA
2. Uchwała Rady Nr L/369/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. ZA
3. Uchwała Rady Nr L/370/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. PRZECIW
4. Uchwała Rady Nr L/371/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Grajewo ZA
5. Uchwała Rady Nr L/372/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. ZA
6. Uchwała Rady Nr L/373/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Grajewo. ZA
7. Uchwała Rady Nr L/374/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie przyznania samorządowemu zakładowi budżetowemu miasta Grajewo dotacji z budżetu miasta Grajewo. PRZECIW
8. Uchwała Rady Nr L/375/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027. PRZECIW
9. Uchwała Rady Nr L/376/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok. PRZECIW
10. Uchwała Rady Nr L/377/14 z dnia 2014-06-26 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu. PRZECIW

 

1. Uchwała Rady Nr XLIX/361/14 z dnia 2014-05-28 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. ZA
2. Uchwała Rady Nr XLIX/362/14 z dnia 2014-05-28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
3. Uchwała Rady Nr XLIX/363/14 z dnia 2014-05-28 w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu w Grajewie przy ulicy Strażackiej. ZA
4. Uchwała Rady Nr XLIX/364/14 z dnia 2014-05-28 w sprawie nadania nazw ulic. ZA
5. Uchwała Rady Nr XLIX/365/14 z dnia 2014-05-28 w sprawie rozszerzenia granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej , Podstrefa Grajewo o tereny Miasta Grajewo. ZA
6. Uchwała Rady Nr XLIX/366/14 z dnia 2014-05-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok. ZA
7. Uchwała Rady Nr XLIX/367/14 z dnia 2014-05-28 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027. ZA

 
Więcej artykułów…