Wypowiedzi 2013
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Pan Adam Jankowski – Radny Miasta Grajewo
Poinformował, że na piątkowym posiedzeniu Komisji Budżetu....RM, padło zapewnienie ze strony Pana Burmistrza i Pana Sekretarza, że radni w dniu dzisiejszym otrzymają kopię wniosku złożonego do Wojewody Podlaskiego dotyczącego utworzenia Centrum Integracji Społecznej. Wobec powyższego zapytał, czy otrzymanie wniosku w dniu dzisiejszym jest możliwe?
Biuro Rady Miasta rozdało radnym w/w materiały dot. wniosku o utworzenie CIS

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski – Radny Miasta Grajewo
Powiedział, że w pełni podziela zdanie Pana Radnego Cebelińskiego, ale zdaje sobie sprawę, że bierze się to z tego, że w Grajewie nie ma opracowanego kalendarza imprez i dlatego nie wiemy, czego możemy się spodziewać i dlatego już tradycyjnie jesteśmy zaskakiwani tą Galą. Ponadto mamy już koniec roku budżetowego a więc skąd wynikła dotacja dla MBP?

Pan Adam Kiełczewski - Burmistrz
Odpowiedział, że Gala Sztuk Walki była planowana w kalendarzu imprez sporządzonym przez MOSiR na miesiąc listopad, stąd też dziwi go ta niewiedza. Zmianie jedynie uległ termin tej imprezy. Dodał, że jeśli Radni nie godzą się z tym tematem, to wówczas zostaną podjęte starania, by pozyskać więcej środków od sponsorów, ponieważ impreza jest dość ciekawa i przyciąga dużą rzeszę kibiców. Następnie temat obudował szerokim kontekstem merytorycznym. Jeśli zaś chodzi o kwestię dotyczącą zwiększenia dotacji dla MBP, to wynika to stąd, że poprzednia Pani dyrektor Biblioteki rozdysponowała te pieniądze na inne cele. Stąd też, aby otrzymać dotację z Powiatu, musimy znaleźć środki na zakup książek.

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski – Radny Miasta Grajewo
Zadał następujące pytania:
−Dlaczego Urząd Miasta – mimo przyznanej z budżetu państwa dotacji – nie pozwala grajewskim przedszkolom na organizację zajęć dodatkowych? Zaznaczył, że nie jest prawdą to, co na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji mówił Pan Sekretarz, że rodzice nie są zainteresowani takimi zajęciami. Korzystając z obecności Dyrektorów przedszkoli, zwrócił się do nich z prośbą o uświadomienie Pana Burmistrza i Pana Sekretarza, jak duże jest zainteresowanie w tej materii.
−Poruszył sprawę braku oświetlenia ul. Lawendowej. Na ulicy tej dochodzi bardzo często do włamań. Następnie przeczytał fragment pisma mieszkańców ul. Lawendowej z września 2011 roku do Burmistrza Miasta, które, jak twierdzi, wyraża wszystko, co można o tej sprawie myśleć.
−16. października br. do Biura Rady Miasta wpłynął projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok podpisany przez grupę radnych, który przewiduje kwotę i konkretną procedurę. Do dnia dzisiejszego brak jest opinii w przedmiotowej sprawie i nie wiemy, czy w 2014 roku w Grajewie będzie budżet obywatelski. Tymczasem na stronie internetowej miasta jest informacja zachęcająca mieszkańców Grajewa do zgłaszania swoich propozycji do budżetu obywatelskiego. Zapytał Burmistrza, dlaczego wchodzi w kompetencje Rady Miasta, zwłaszcza że miesiąc temu Zastępca Burmistrza stwierdził, że jest już za późno na budżet obywatelski w 2014 roku?

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski - Radny RM
Poinformował, że powstała grupa robocza do utworzenia projektu uchwały dot. budżetu obywatelskiego, w skład której weszły osoby z koła PO oraz Pan radny T. Cebeliński. Przewodniczącym tej grupy jest Pan Tomasz Dudziński, do którego od dzisiaj można zgłaszać uwagi i propozycje. Zachęcił również do zainteresowania się tym tematem.

Pan Przemysław Chyliński - Z-ca Burmistrza
Powiedział, że władze miasta przyglądały się tematowi projektu budżetu obywatelskiego trochę wcześniej, ale ze względów czasowych realizacja tego pomysłu na rok 2014 jest, jego zdaniem, niemożliwa.

--------------------------

Pan Adam Jankowski - Radny RM
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, zwrócił się z zapytaniem, czy na dzisiejszą sesję został przygotowany projekt apelu w sprawie poparcia budowy Via Baltica, zgodnie z opinią radnych wyrażoną na wczorajszym posiedzeniu komisji RM?

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski - Radny RM
Skierował następujące zapytania:
- Prowadzony jest remont dachu w budynku Izby Pamięci Ziemi Grajewskiej: z jakich środków jest finansowany i jakie będzie docelowe przeznaczenie tego obiektu?
- Chodnik przy ul. Piłsudskiego; art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządków w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uważa się wydzieloną części nieruchomości z drogi publicznej służącą do ruchu pieszego przy granicy nieruchomości. Wobec powyższego, czy ZADM nie powinien sprzątać śmieci leżących na chodniku, chociażby na ul. Piłsudskiego przy swoich budynkach komunalnych, z czym jest problem od wielu miesięcy?
- W związku z tym, że Pan Burmistrz ma bardzo dobre relacje z Komendantem Policji przekazał prośbę mieszkańca Grajewa o interwencję w sprawie nocnych rajdów motocyklistów po Grajewie.

Więcej…

 
Więcej artykułów…