Głosowania 2013
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

1. Uchwała Rady Nr XLIV/311/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez Pana (...) na bezskuteczne działania dyrektora Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie na zgłaszane problemy mieszkaniowe. ZA
2. Uchwała Rady Nr XLIV/312/13 z dnia 2013-12-30 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie. ZA
3. Uchwała Rady Nr XLIV/313/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Grajewie". PRZECIW
4. Uchwała Rady Nr XLIV/314/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. ZA
5. Uchwała Rady Nr XLIV/315/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. ZA
6. Uchwała Rady Nr XLIV/316/13 z dnia 2013-12-30 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. ZA
7. Uchwała Rady Nr XLIV/317/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026. ZA
8. Uchwała Rady Nr XLIV/318/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok. ZA
9. Uchwała Rady Nr XLIV/319/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. ZA
10. Uchwała Rady Nr XLIV/320/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014–2027. ZA
11. Uchwała Rady Nr XLIV/321/13 z dnia 2013-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok. ZA

 

1. Uchwała Rady Nr XLIII/303/13 z dnia 2013-11-28 w sprawie wstąpienia Pani Marty Gutowskiej do Rady Miasta w miejsce Pana Mieczysława Moszczyńskiego w związku z wygaśnięciem jego mandatu. ZA
2. Uchwała Rady Nr XLIII/304/13 z dnia 2013-11-28 w sprawie przekazania skargi. ZA
3. Uchwała Rady Nr XLIII/305/13 z dnia 2013-11-28 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta. ZA
4. Uchwała Rady Nr XLIII/306/13 z dnia 2013-11-28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
5. Uchwała Rady Nr XLIII/307/13 z dnia 2013-11-28 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026. ZA
6. Uchwała Rady Nr XLIII/308/13 z dnia 2013-11-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok. PRZECIW
7. Uchwała Rady Nr XLIII/309/13 z dnia 2013-11-28 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. PRZECIW
8. Uchwała Rady Nr XLIII/310/13 z dnia 2013-11-28 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok. ZA

 

nieobecny

 

1. Uchwała Rady Nr XLI/295/13 z dnia 2013-10-30 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie. ZA (uznaniem skargi za niezasadną)
2. Uchwała Rady Nr XLI/296/13 z dnia 2013-10-30 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. ZA
3. Uchwała Rady Nr XLI/297/13 z dnia 2013-10-30 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. PRZECIW
4. Uchwała Rady Nr XLI/298/13 z dnia 2013-10-30 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu. ZA
5. Uchwała Rady Nr XLI/299/13 z dnia 2013-10-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok. ZA
6. Uchwała Rady Nr XLI/300/13 z dnia 2013-10-30 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026. ZA

 


1. Uchwała Rady Nr XL/286/13 z dnia 2013-09-27 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez (...) na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie. ZA (uznaniem skargi za zasadną)
2. Uchwała Rady Nr XL/287/13 z dnia 2013-09-27 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. ZA
3. Uchwała Rady Nr XL/288/13 z dnia 2013-09-27 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXIII/228/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego. ZA
4. Uchwała Rady Nr XL/289/13 z dnia 2013-09-27 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Miejskiego programu opieki nad zabytkami Miasta Grajewo na lata 2013-2016”. ZA
5. Uchwała Rady Nr XL/290/13 z dnia 2013-09-27 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014 w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. ZA
6. Uchwała Rady Nr XL/291/13 z dnia 2013-09-27 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta. PRZECIW
7. Uchwała Rady Nr XL/292/13 z dnia 2013-09-27 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu. ZA
8. Uchwała Rady Nr XL/293/13 z dnia 2013-09-27 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026. ZA
9. Uchwała Rady Nr XL/294/13 z dnia 2013-09-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok. ZA

 
Więcej artykułów…