Wypowiedzi 2012
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Pan Adam Jankowski - Radny RM

Podziękował Panu Burmistrzowi za czytanie jego bloga internetowego. Następnie złożył i omówił wnioski do budżetu miasta na 2013 rok, proponując nad każdą poprawką oddzielne głosowanie. Powiedział, że zgadza się z tym, co powiedział Pan Burmistrz, że budżet jest naszą wspólną sprawą. Dodał, że może zagłosować za tym budżetem i spokojnie zasnąć, tylko wtedy, gdy będzie wiedział, że publiczne pieniądze nie będą marnotrawione, a proponowane poprawki dotyczą właśnie takich dziedzin, gdzie można śmiało zaoszczędzić.


Przystąpił do przedstawienia i omówienia formalnych poprawek do projektu budżetu miasta na 2013 rok, które wcześniej zostały przyjęte przez Komisję Budżetu...RM. Przy każdej poprawce przedstawił wzrost w porównaniu do roku 2012 zarówno w układzie kwotowym, jak i procentowym.

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski - Radny RM

Powiedział, że co do zasady, to stara się czytać materiały, nad którymi potem głosuje, dlatego nie jest w stanie dzisiaj przeczytać 13-stronicowego projektu statutu stowarzyszenia „ Rzeka historii”, który przed chwilą został radnym przedłożony. Stąd też uważa, że w dniu dzisiejszym Rada nie powinna nad tym głosować. Jeśli zaś dojdzie do głosowania, to jego głos będzie przeciw.

Pan Grzegorz Curyło - Przewodniczący RM

Powiedział, że uzasadnienie, które przedstawił Pan Burmistrz nie budzi żadnych wątpliwości, a jedynie tryb wprowadzenia w/w projektu uchwały, który jest trudny i niewygodny, ponieważ trudno jest głosować za czymś, czego się nie przeczytało.

Pan Adam Kiełczewski - Burmistrz

Wyjaśnił, że na chwilę obecną powyższy projekt uchwały nie niesie żadnych skutków finansowych. Następnie wyjaśnił, że pięć samorządów musi wspólnie ten statut uchwalić. Względy formalne i merytoryczne wymagają przyśpieszenia działań w tym zakresie. Ponadto Stowarzyszenie Miast i Gmin „ Rzeka historii” ma na celu przygotowanie samorządów do realizacji wspólnych inwestycji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.Jeżeli nie zrobimy tego na tej sesji, tylko grudniowej, wówczas trudniejsze będzie pozyskanie środków zewnętrznych, chociażby na funkcjonowanie projektu „Rzeka historii”, które można pozyskać jeszcze w tym roku. Celem tego Stowarzyszenia jest między innymi działanie na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Miast i Gmin należących do Stowarzyszenia, wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenie regionalnego produktu turystycznego i zarządzanie marką tego produktu. Przedłożony do uchwalenia statut Stowarzyszenia zyskał akceptację prawną radcy prawnego UM. Ponadto został on już przyjęty przez gminę Radziłów.

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski – Radny Miasta

Skierował do Burmistrza następujące pytania:

- Zapytał, czy w tym roku dojdzie do realizacji inwestycji na ulicy Sportowej?

- Odnosząc się do spotkania radnych z Prezesem PKS w Łomży zapytał, kiedy zostanie podjęta uchwała w sprawie lokalizacji przystanków i opłat za korzystanie z nich, która de facto powinna być podjęta już półtora roku temu. Dlaczego do tej pory Miasto nie zajęło się tym tematem i jakie służby w Urzędzie Miasta zawiodły?

Pan Adam Kiełczewski – Burmistrz Miasta

Powiedział, że inwestycja zostanie zrealizowana w tym roku – jesteśmy w trakcie tworzenia SIWZ, niebawem zostanie ogłoszony przetarg.

Odp. na pytanie Pana Adama Jankowskiego dot. sprawy dworca PKS w Grajewie

Powiedział, że bardzo prawdopodobne jest przedstawienie projektu przedmiotowej uchwały na najbliższej sesji.

Więcej…

 

Pan Adam Jankowski- Radny RM

Zapytał się, jakie były koszty dofinansowania zieleni miejskiej w przeciągu ostatnich 4 lat, której to kwoty Zakład nie mógł przeznaczyć na inwestycje ?

Pani Monika Dziejma – Główna Księgowa ZWiK

Odpowiedziała, że kwoty które padały na jednym z wcześniejszych posiedzeń w wys. 80 -100 tys. zł, to były kwoty z uwzględnieniem kosztów pośrednich. Koszty bezpośrednie to rocznie ok. 10-20 tys. zł.

 

(Źródło - protokoły Rady Miasta Grajewo - kadencja 2010-2014 - BIP UM Grajewo)

 

Pan Tomasz Cebeliński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Postawił wniosek formalny o wykreślenie §2 punkt 2 podpunkt a) załącznika nr 8 do projektu uchwały. Swój wniosek umotywował tym, że jest przeciwny deportacji ubóstwa na przedmieścia Grajewa i jednocześnie powiększanie tego ubóstwa przez kolejne wykluczenia. Dodał, że z praktyki innych miast widać, że takie działania nie pomogły, a wręcz zaszkodziły. Jednocześnie poprosił o przygotowanie ekspertyzy prawnej odnośnie legalności takiego przedsięwzięcia.

Pan Krzysztof Jamrozy – Radny Miasta

Odnosząc się do przedstawionego przez dyrektora ZADM programu naprawczego stwierdził, że jest on okrojony i niespójny. W związku z tym postawił wniosek formalny o wykreślenie §2 punkt 2 podpunkt g) załącznika nr 8 do projektu uchwały dotyczący zwiększenia dotacji przedmiotowej dla ZADM.

Pan Adam Jankowski – Radny Miasta

Przychylił się do wniosku Pana Tomasza Cebelińskiego, dlatego że temat inwestycji został zainicjowany bez uprzedniej debaty w tej sprawie. Nie wiadomo, jaki to będzie konkretnie wydatek, jak dużo mieszkań, czy to jest w ogóle opłacalne. Następnie postawił wniosek formalny o wykreślenie §2 punkt 2 podpunkt b) załącznika nr 8 do projektu uchwały. Stwierdził, że jest jak najbardziej za przeprowadzeniem inwestycji przyłączenia Przedszkola Miejskiego nr 1 do sieci ciepłowniczej PEC z ekonomicznego punktu widzenia. Jednak ze społecznego punktu widzenia jest to inwestycja nieuzasadniona, gdyż w związku z tym ludzie stracą pracę. Przy problemie łączenia szkół w zespoły mówiliśmy o ochronie etatów, a tymczasem w dniu dzisiejszym nie pada stwierdzenie, że w związku z tą inwestycją 3 osoby stracą pracę. Zaproponował, by przesunąć to na przyszły rok.

Więcej…

 
Więcej artykułów…