Głosowania 2012
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
 1. Uchwała Rady Nr XXXI/201/12 z dnia 2012-12-28 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez Pana Tadeusza Deresza dotyczącej zakresu działalności Burmistrza Miasta Grajewo. ZA
 2. Uchwała Rady Nr XXXI/202/12 z dnia 2012-12-28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
 3. Uchwała Rady Nr XXXI/203/12 z dnia 2012-12-28 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo. ZA
 4. Uchwała Rady Nr XXXI/204/12 z dnia 2012-12-28 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. ZA
 5. Uchwała Rady Nr XXXI/205/12 z dnia 2012-12-28 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022 ZA
 6. Uchwała Rady Nr XXXI/206/12 z dnia 2012-12-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok. ZA
 7. Uchwała Rady Nr XXXI/207/12 z dnia 2012-12-28 w sprawie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. ZA
 8. Uchwała Rady Nr XXXI/208/12 z dnia 2012-12-28 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026. PRZECIW
 9. Uchwała Rady Nr XXXI/209/12 z dnia 2012-12-28 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2013. PRZECIW
 10. Uchwała Rady Nr XXXI/210/12 z dnia 2012-12-28 zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. ZA
 
 1. Uchwała Rady Nr XXX/180/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez Pana (...) na działania Dyrektora Grajewskiej Izby Historycznej w Grajewie. ZA
 2. Uchwała Rady Nr XXX/181/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo. ZA
 3. Uchwała Rady Nr XXX/182/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. ZA
 4. Uchwała Rady Nr XXX/183/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. ZA
 5. Uchwała Rady Nr XXX/184/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ZA
 6. Uchwała Rady Nr XXX/185/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. ZA
 7. Uchwała Rady Nr XXX/186/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. ZA
 8. Uchwała Rady Nr XXX/187/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. ZA
 9. Uchwała Rady Nr XXX/188/12 z dnia 2012-11-28 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. ZA
 10. Uchwała Rady Nr XXX/189/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie zasad udzielania i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym działającym na terenie miasta Grajewo, przeznaczonej na utrzymanie urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczania. ZA
 11. Uchwała Rady Nr XXX/190/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. PRZECIW
 12. Uchwała Rady Nr XXX/191/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022. ZA
 13. Uchwała Rady Nr XXX/192/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok. ZA
 14. Uchwała Rady Nr XXX/193/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa, dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II". PRZECIW
 15. Uchwała Rady Nr XXX/194/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. ZA
 16. Uchwała Rady Nr XXX/195/12 z dnia 2012-11-28 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie. ZA
 17. Uchwała Rady Nr XXX/196/12 z dnia 2012-11-28 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo, określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy. ZA
 18. Uchwała Rady Nr XXX/197/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Grajewo. ZA
 19. Uchwała Rady Nr XXX/198/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie założenia Stowarzyszenia Miast i Gmin "Rzeka historii". PRZECIW
 20. Uchwała Rady Nr XXX/199/12 z dnia 2012-11-28 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miast i Gmin "Rzeka historii". ZA
 21. Uchwała Rady Nr XXX/200/12 z dnia 2012-11-28 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta. PRZECIW
 
 1. Uchwała w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. PRZECIW
 2. Uchwała Rady Nr XXIX/174/12 z dnia 2012-10-26 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
 3. Uchwała Rady Nr XXIX/175/12 z dnia 2012-10-26 w sprawie podziału Miasta Grajewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. ZA
 4. Uchwała Rady Nr XXIX/176/12 z dnia 2012-10-26 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia w działalności sportowej. ZA
 5. Uchwała Rady Nr XXIX/177/12 z dnia 2012-10-26 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022. ZA
 6. Uchwała Rady Nr XXIX/178/12 z dnia 2012-10-26 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok. ZA
 7. Uchwała Rady Nr XXIX/179/12 z dnia 2012-10-26 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości dokonywania czynności poboru opłat targowych i ich rozliczania oraz sprawowania przez Urząd Miasta w Grajewie nad w/w czynnościami nadzoru i kontroli. ZA
 

nieobecny

 
 1. Uchwała Rady Nr XXVII/158/12 z dnia 2012-08-29 w sprawie sposobu załatwienia skargi wniesionej przez Panią (...) na działanie Burmistrza Miasta Grajewo. ZA
 2. Uchwała Rady Nr XXVII/159/12 z dnia 2012-08-29 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic Gminy Grajewo. ZA
 3. Uchwała Rady Nr XXVII/160/12 z dnia 2012-08-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta – Panu Adamowi Kiełczewskiemu. PRZECIW
 4. Uchwała Rady Nr XXVII/161/12 z dnia 2012-08-29 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Miasto Grajewo. ZA
 5. Uchwała Rady Nr XXVII/162/12 z dnia 2012-08-29 zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych. ZA
 6. Uchwała Rady Nr XXVII/163/12 z dnia 2012-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat. ZA
 7. Uchwała Rady Nr XXVII/164/12 z dnia 2012-08-29 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012-2022. ZA
 8. Uchwała Rady Nr XXVII/165/12 z dnia 2012-08-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok. ZA
 
Więcej artykułów…