2011 VII-IX
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Najprawdopodobniej już od 1 stycznia przyszłego roku będzie obowiązywać uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta. Zwolnieniu będą podlegać budynki lub ich części, jak również budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na liczbę zatrudnionych osób). Ostatnie uwagi i poprawki do projektu uchwały zostały wniesione przez radnych i prawników podczas ostatnich posiedzeń komisji miejskich.

Projekt, który w Tygodniku Grajewskim z 14 września br. został nazwany bublem, w przyszłym miesiącu zostanie ostatecznie zaopiniowany przez radnych a następnie poddany pod głosowanie. Krzywdzące zdaniem radnych Klubu Porozumienie dla Grajewa jest nazwanie naszego projektu czymś, co według słownika języka polskiego jest towarem kiepskiej jakości lub czymś nieatrakcyjnym. To samo można powiedzieć o niektórych gazetach i artykułach w nich zamieszczanych. Po to dany projekt jest przedkładany radcy prawnemu, skarbnikowi i opiniowany przez innych prawników, aby radni mogli następnie wprowadzić potrzebne poprawki i przyjąć uchwałę, która będzie zgodna z prawem i będzie realizować zakładany w niej cel. Ten się myli, kto nic nie robi!

Więcej…

 

Nowy system preferencyjnych kredytów studenckich, rządowy program kierunków zamawianych, reforma systemu stypendialnego oraz ograniczenie wieloetatowości kadry naukowej to tylko kilka spośród wielu dokonań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wymieniła podczas niedzielnego spotkania prof. Barbara Kudrycka.

Minister Kudrycka gościła w Grajewie na zaproszenie lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Burmistrz Grajewa Adam Kiełczewski, Zastępca Burmistrza Przemysław Chyliński, grajewscy radni, a także dyrektorzy niektórych szkół. Sam miałem zaszczyt poprowadzić to spotkanie i już na początku zapytałem minister Kudrycka o cel, jaki przyświecał wprowadzeniu opłat za drugi kierunek studiów. Jak przyznała, za tę zmianę "obrywa" się jej najbardziej, ale dzięki temu paradoksalnie rząd zapewnił szerszy dostęp do studiów bezpłatnych. Bezpłatnie z drugiego kierunku będą mogli korzystać najlepsi studenci, podobnie jak obecnie najlepsi maturzyści dostają się na studia bezpłatne. Już dzisiaj kilkanaście tysięcy studentów otrzymuje wysokie (nawet do 1 tys. złotych miesięcznie) stypendia na kierunkach zamawianych - przekonywała profesor.

Więcej…

 

W dniu dzisiejszym w internetowym wydaniu Gazety Współczesnej ukazał się artykuł na temat diet grajewskich radnych. W związku ze wzrostem płacy minimalnej, automatycznie do góry pójdą nasze diety, które w uchwale Rady Miasta Grajewo z 27 kwietnia 2007 r. (zmienionej uchwałami z 2 grudnia 2008 r. oraz 22 lutego 2011 r.) zostały powiązane właśnie z wysokością płacy minimalnej. Ta ostatnia jest  regulowana przez rząd, co oznacza, że radni nie mają wpływu na jej wzrost.

Inną sprawą jest fakt, że to radni ustalają zasady przyznawania diet radnych. W innych gminach niekoniecznie diety powiązane są z płacą minimalną. Stosowane są m.in. zryczałtowane kwotowe określenie wysokości diety.

W związku z zaistniałą sytuacją, członkowie Klubu Radnych Porozumienie dla Grajewa, w skład którego wchodzą radni z Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, zadecydowali o przygotowaniu projektu uchwały zmieniającej uchwałę z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet radnych Rady Miasta Grajewo. Projekt uchwały będzie tak skonstruowany, aby od stycznia przyszłego roku diety radnych pozostały na obecnym poziomie.

Więcej…

 

Spośród zaplanowanych w budżecie na 2011 rok 55,2 mln zł, Miasto Grajewo wydatkowało w I półroczu 24,5 mln zł, co stanowi 44,5 proc. wykonania planu. Na same wynagrodzenia osobowe i pochodne przeznaczono 13,5 mln zł (najwięcej w oświacie - 71 proc., administracji publicznej - 13,04 proc. oraz opiece społecznej - 8,16 proc.). Tak wynika z informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 r.

Co więcej:

- z zaplanowanych na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego 103 tys. zł wydatkowano na razie tylko 575 zł,

- na funkcjonowanie Rady Miasta Grajewo przeznaczono dotychczas 170 tys. zł,

- wydatki poniesione na działalność Urzędu Miasta wynoszą kwotę 1,8 mln zł (1,5 mln zł to wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi, 87 tys. zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody; 4,5 tys. zł - zakup sprzętu do monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego budynku),

- na promocję Miasta wydano do tej pory 71 tys. zł (w tym na nowy aparat cyfrowy - 3,5 tys. zł, kamerę z wyposażeniem - 2,5 tys. zł, druk gazety grajewskiej 1,6 tys. zł, a na promocję miasta w portalu internetowym - 2,3 tys. zł),

Więcej…

 

W sierpniu grajewscy radni otrzymali informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 r. Dokument, którego sporządzenie jest wymogiem ustawy o finansach publicznych, zawiera wykonanie planu dochodów i planu wydatków w okresie styczeń-czerwiec br.

Z informacji wynika, że plan dochodów został wykonany w 50,45 proc. Dochody własne miasta (podatki i opłaty lokalne) zrealizowano w kwocie blisko 14 mln zł, co stanowi 51,59 proc. dochodów ogółem. Z samego podatku od nieruchomości do kasy miejskiej wpłynęło 6,2 mln zł. W I półroczu tego roku środki pozyskane na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej zamknęły się w kwocie 447 tys. zł (głównie projekty szkolne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Inne ciekawe dane:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły w I półroczu 4,3 mln zł, a od osób prawnych 81 tys. zł (w tym czasie nie wpłynęła do budżetu miasta kwota około 700 tys. zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 200 tys. zł od osób prawnych obliczonych proporcjonalnie do planu na 2011 r.,

- plan dochodów Straży Miejskiej na 2011 r. - 207 tys. zł, wykonanie - 14,7 tys. (z czego nałożone mandaty 13,7 tys. zł),

Więcej…

 
Więcej artykułów…