2011 IV-VI
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Ponad sześć godzin trwała wczorajsza X sesja Rady Miasta Grajewo. Miała ona szczególny charakter, gdyż radni rozpatrywali w jej trackie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2010. Jak przyznał sam burmistrz Adam Kiełczewski, ubiegłoroczny budżet został niemal w całości zrealizowany przez wcześniejszego gospodarza Grajewa, za co Krzysztofowi Waszkiewiczowi podziękował. Jednomyślnie 19 głosami za udzieliliśmy Burmistrzowi Miasta absolutorium.

Zdecydowaną większość czasu zajęła nam dyskusja nad problemem dotyczącym przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z ulicami Szkolną, Konopską, Kolejową oraz linią kolejową, a także budowy obwodnicy miasta. Od samego początku dyskusja miała charakter polityczny. Zaproszenie polityków na tę debatę skazało ją na niepowodzenie.

Więcej…

 

Teren Grajewa objęty jest 16 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co stanowi ok. 6% powierzchni miasta - tak wynika z dokumentów Urzędu Miasta dostarczonych radnym. Obecnie w opracowaniu znajduje się plan miejscowy terenu położonego w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego (Zobacz mapę).

Grajewo, w porównaniu do innych miast, wypada w tej kategorii blado. Według „Raportu o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2007 r.” Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, udział powierzchni pokrytej obowiązującymi planami wyniósł w gminach 24,2%. W samym województwie podlaskim, na koniec 2007 r., gminy miejskie były pokryte planami średnio w 38,9%.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem planistycznym w gminie.  Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każda gmina powinna posiadać taki plan, jednak nie jest to wymóg obowiązkowy, a potrzeba jego sporządzenia wynika z polityki przestrzennej gminy. Podstawowym celem miejscowego planu jest zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego.

MPZP jest istotnym źródłem informacji dla samej gminy jak i dla inwestorów – jego zapisy decydują, m. in. o tym czy konkretna nieruchomość gruntowa może być zabudowana czy też nie.  Stanowi on w głównej mierze podstawę do ustanawiania miejsca realizacji inwestycji budowlanej, rozwiązań urbanistycznych czy architektoniczno-budowlanych.

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o przeznaczenie 60 tys. zł na sporządzenie dokumentacji technicznej ul. Proletariackiej. W obrębie tej ulicy Miasto Grajewo planuje stworzenie niewielkiej strefy inwestycyjnej (6 ha), na co chce pozyskać jeszcze w tym roku pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Ponadto radni dyskutowali nad zasadnością wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w zakupie nowego samochodu do zadań operacyjnych. W opinii radnych naszego klubu, Policja nie wykazuje dobrej woli chociażby przy rozwiązaniu problemu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z pozostałymi ulicami przy torach kolejowych. Od lat nikt nie widział tam policjanta kierującego ruchem. Ostatecznie pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały przekazującej Policji dotację w wysokości 10 tys. zł na zakup nowego samochodu.

Dodatkowo podczas obrad komisji przegłosowano udzielnie Burmistrzowi Miasta absolutorium oraz powierzenie spółce BIOM zadania własnego Miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni rozpatrzą sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010 r. Instytucja absolutorium budżetowego jest podstawowym narzędziem rozliczenia personalnej oceny organu wykonującego budżet (czyli Burmistrza Grajewa). Tegoroczne postępowanie, ze względu na nową ustawę o finansach publicznych, będzie różniło się od procedur przeprowadzanych w latach ubiegłych. Ponadto, kontrolę przeprowadzi rada w innym składzie niż uchwalająca budżet na 2010 r. Dodatkowo opiniowane będzie wykonanie budżetu realizowane przez dwóch różnych burmistrzów.

Podjęcie przez radę uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium jest równoznaczne z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zostanie podjęta przed upływem dziewięciu miesięcy od wyboru wójta i nie później niż na dziewięć miesięcy przed zakończeniem kadencji. Oznacza to, że w tym roku w przypadku nieudzielania absolutorium burmistrzowi, referendum nie zostanie przeprowadzone z uwagi na siedmiomiesięczny okres sprawowania urzędu przez obecnego burmistrza.

Więcej…

 

Dwie sprawy, w których podejmowałem u władz miasta interwencję, znalazły szczęśliwy finał. Na skrzyżowaniu ulic Generała Bema i Generała Dąbrowskiego pojawił się znak STOP. Moim zdaniem powinien on być ustawiony przy wjeździe na skrzyżowanie od strony miasta, niemniej mam nadzieję, że jego głównie psychologiczny wymiar zwróci uwagę kierowców na niebezpieczeństwo jakie czyha w tym miejscu. Natomiast na ul. Wilczewo naprawiono uszkodzony chodnik - nasyp został wzmocniony betonowymi płytami ażurowymi.

 
Więcej artykułów…