Głosowania 2010, 2011
Kontakt
tel. 691 350 731

jankowskidosejmu@gmail.com

Jestem na Facebooku
Stronę odwiedza:
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty przy oddawaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej lub jej części stanowiącej własność Miasta - na podstawie art.209 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - za
b) wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości - za
c) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok - za
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011-2017 - za
e) zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok - za
f) wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 - za
g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012–2022 - za
h) uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2012 - za
i) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej - za
 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej - za
b) określenia wzoru deklaracji i informacji podatkowych - za
c) zasad przyznawania diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Grajewo - za (projekt autorstwa Klubu Radnych  Porozumienie dla Grajewa)
d) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis - za
e) sposobu załatwienia skargi wniesionej przez Pana Tadeusza Linkowskiego i mieszkańców miasta Grajewo na działalność Burmistrza Miasta Grajewo i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - za
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony do 3 lat - za
g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty przy oddawaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej lub jej części stanowiącej własność Miasta w drodze bezprzetargowej na podstawie art.209 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - za
h) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród - za
i) przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok - za
j) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie - za
k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2017 - za
l) zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok - za
m) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - za
n) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - za
 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grajewie na kadencję 2012 2015- za
b) wyboru ławników na kadencję w latach 2012 2015- za
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat- za
d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu- za
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011–2017- za
f) zmian w budżecie miasta na 2011 rok - przeciw
g) uwzględnienia w budżecie miasta na 2013 rok wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału Miasta Grajewo w projekcie pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa"- za
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie- za
i) zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis- za (projekt autorstwa Klubu Radnych  Porozumienie dla Grajewa)
 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011–2017 - za
b) zmian w budżecie miasta na 2011 rok - za
 

Podjecie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie miasta na 2011 rok - nieobecny
 
Więcej artykułów…